แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
โปรดแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกรมคุมประพฤติ ตามแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
กรมคุมประพฤติได้กำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 8 เรื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย หรือผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมาย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย จึงได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรอกแบบสอบถามด้านล่างนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. ระดับการศึกษาสูงสุด *
Required
4. อาชีพ *
Required
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้
1. การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 14(6) แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจในการตรวจสารพันธุกรรม เช่น ตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผม ขน น้ำลาย หรือปัสสาวะ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล และเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟู *
Required
2. การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจในการตรวจค้นและจับกุมผู้ที่ผิดเงื่อนไข การคุมประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติสามารถเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด เพื่อตรวจค้นและจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติและศาลได้ออกหมายจับแล้ว ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สังคมมีความปลอดภัยมากขึ้น *
Required
3. การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้พนักงานคุมประพฤติเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *
Required
4. การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการคุม ความประพฤติหรือเพิ่มระยะเวลาการคุมความประพฤติเองได้ โดยไม่ต้องเสนอรายงานการคุมความประพฤติศาลเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ *
Required
5. การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจปรับระยะความถี่ในการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสามารถใช้ดุลพินิจให้ผู้ถูกคุมความประพฤติพ้นคุมความประพฤติได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการคุมความประพฤติ *
Required
6. การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสามารถยุติการคุมความประพฤติได้เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดครบถ้วนแล้ว โดยให้พนักงานคุมประพฤติเสนอรายงานให้ศาลทราบ *
Required
7. การแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้เพิ่มอำนาจพนักงานคุมประพฤติสามารถกำหนดมาตรการลงโทษ (Sanction) ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อนำผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขกลับสู่ระบบคุมประพฤติ มาตรการลงโทษเป็นมาตรการจำกัดสิทธิบางประการ เช่น การห้ามออกใบอนุญาตขับขี่ การไม่ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ การห้ามออกหนังสือเดินทางออกนอกประเทศ หรือการห้ามอุปสมบท เป็นต้น *
Required
8. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดสภาพบังคับ ตามกฎหมายกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขและศาลออกหมายจับแล้ว โดยเสนอให้พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจติดตามจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤตินำส่งศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษจำคุกตามกำหนดที่รอการลงโทษไว้ *
Required
9. ข้อคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service