แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21101 เรื่อง หลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของนักเรียน
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ด้านบรรยากาศ *
5
4
3
2
1
1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
2. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม
3. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ
5. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย
ด้านกิจกรรมการเรียน *
5
4
3
2
1
6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ
10. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
11. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
12. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ประโยชน์ที่ได้รับ *
5
4
3
2
1
13. การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
14. การจัดการเรียนรู้ทำให้จำเนื้อหาได้นาน
15. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้
16. การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ
17. การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น
18. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
19. การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจ และรู้จักเพื่อนมากขึ้น
20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น
Submit
This form was created inside of โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล.