แบบสอบถามความพึงพอใจงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
พิจารณาเลือกแล้วว่าตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
ผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ด้านระบบเครือข่าย (Network -- LAN & Wireless)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. ระบบเครือข่ายแบบ ไร้สาย Wireless ครอบคลุมทั่วถึง
๒. ระบบเครือข่ายแบบ สาย land ครอบคลุมทั่วถึง
๓. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
๔. ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้
๕. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พอเพียงต่อการใช้งาน
ด้านการให้บริการซ่อมบำรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. คุณภาพของการให้บริการ
๔. การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา
๕. ความประทับใจในการให้บริการ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงาน
๒. การตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ
๓. ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
๔. การเอาใจใส่ และมีจิตใจในการให้บริการ
๕. ยิ้มแย้ม แจ่มใส และกิริยา วาจาสุภาพ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy