แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
พิจารณาเลือกแล้วว่าตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผู้ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
เพศ
Clear selection
ด้านระบบเครือข่าย (Network -- LAN & Wireless)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. ระบบเครือข่ายแบบ ไร้สาย Wireless ครอบคลุมทั่วถึง
๒. ระบบเครือข่ายแบบ สาย land ครอบคลุมทั่วถึง
๓. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
๔. ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้
๕. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พอเพียงต่อการใช้งาน
Clear selection
ด้านการให้บริการซ่อมบำรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการ
๓. คุณภาพของการให้บริการ
๔. การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา
๕. ความประทับใจในการให้บริการ
Clear selection
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงาน
๒. การตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ
๓. ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
๔. การเอาใจใส่ และมีจิตใจในการให้บริการ
๕. ยิ้มแย้ม แจ่มใส และกิริยา วาจาสุภาพ
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy