แบบประเมินการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.อด.2 ปี2561
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกช่องหน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลและระดับความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมในครั้งนี้
ข้อ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ 2 ความคิดเห็นต่อการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนคิดว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็น
นักเรียนทำงานในกลุ่มครั้งนี้อย่างสามัคคีกัน
นักเรียนรู้วิธีค้นหาปัญหาที่ตนเองอยากแก้ไขได้
นักเรียนรู้ว่าตนเองมี "ความดี" ที่อยากทำอย่างน้อย 1 - 2 เรื่อง
นักเรียนมีส่วนคิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของคุณธรรมเป้าหมายของกลุ่ม
นักเรียนช่วยเพื่อนระดมคิด เพื่อจัดทำแผนผังความคิดคุณธรรมของกลุ่ม
นักเรียนเข้าใจตัวชี้วัดของคุณธรรมตามฐานกิจกรรม
นักเรียนคิดว่าคุณธรรมในแต่ละฐานกิจกรรมนำไปปฏิบัติได้จริง
นักเรียนพึงพอใจต่อวิทยากรในการทำกิจกรรมค่ายฯ ในระดับใด?
นักเรียนพึงพอใจต่อสื่อ เอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมค่ายฯ ระดับใด?
ความพึงพอใจต่อสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจกับภาพรวมทั้งหมดของการจัดกิจกรรมค่ายฯ
ขอคุณมากครับ
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.อด.2 ......ผู้ดำเนินกิจกรรม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms