แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียนบ้านไทรงาม
การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านไทรงาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จงเลือกข้อมูลที่เป็นความจริง
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ส่วนที่ 2 รายการสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนบ้านไทรงาม
แบ่งการสำรวจความพึงพอใจเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับปฐมวัย
จงเลือกระดับความพึงพอใจของท่านในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านไทรงาม ดังนี้
1.1) ท่านพึงพอใจต่อการจัดห้องเรียนอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.2) ท่านพึงพอใจต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.3) ท่านพึงพอใจต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของนักเรียนอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.4) ท่านพึงพอใจต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.5) ท่านพึงพอใจต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา การพัฒนาความรู้ของนักเรียนอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.6) ท่านพึงพอใจต่อการดูแล เอาใจใส่นักเรียนของครูอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.7) ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน จรรยามารยาทของครูอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.8) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.9) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับนักเรียนอนุบาล อยู่ในระดับใด *
1.10) ท่านพึงพอใจต่อการดูแลและบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล อยู่ในระดับใด *
2) ระดับประถมศึกษา
จงเลือกระดับความพึงพอใจของท่านในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านไทรงาม ดังนี้
2.1) ท่านพึงพอใจต่อการจัดห้องเรียนนักเรียนประถมศึกษา อยู่ในระดับใด *
2.2) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนานักเรียนในวิชา ภาษาไทย อยู่ในระดับใด *
2.3) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนานักเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับใด *
2.4) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนานักเรียนในวิชา วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับใด *
2.5) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนานักเรียนในวิชา อังกฤษ อยู่ในระดับใด *
2.6) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนานักเรียนในวิชา สังคมศึกษาฯ อยู่ในระดับใด *
2.7) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนานักเรียนในวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับใด *
2.8) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนานักเรียนในวิชา ดนตรีและศิลปะ อยู่ในระดับใด *
2.9) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับใด *
2.10) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนา เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต) อยู่ในระดับใด *
2.11) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
2.12) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยนักเรียน อยู่ในระดับใด *
2.13) ท่านพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี อยู่ในระดับใด *
2.14) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
2.15) ท่านพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
ส่วนที่ 3 รายการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการบริหารของโรงเรียนบ้านไทรงาม
จงเลือกคำตอบที่เป็นจริงทุกประการ
3.1) ท่านพึงพอใจต่อการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียนบ้านไทรงาม อยู่ในระดับใด *
3.2) ท่านพึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณและการเงินในโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
3.3) ท่านพึงพอใจต่อการบริหารบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับใด *
3.4) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยู่ในระดับใด *
3.5) ท่านพึงพอใจต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จงเติมข้อความในช่องว่างตามหัวข้อที่กำหนด
- ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาเรื่องอื่นๆ เร่งด่วนเพิ่มเติม คือ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service