แบบสอบถามความพึงพอใจ
เทศบาลตำบลคำอาฮวนได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
เพศ
15-30 ปี
30-40 ปี
40-50 ปี
50-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
อายุ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเที่ยบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
การศึกษา
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป/บริษัทเอกชน
ค้าขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพ
ต่ำกว่า 5,000 บาท
5,000-15,000 บาท
15,000-20,000 บาท
20,000-30,000 บาท
30,000-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 ขึ้นไป
รายได้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy