แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
เทศบาลตำบลคำอาฮวนได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
เพศ
Clear selection
ต่ำกว่า 20 ปี
21-40 ปี
40-50 ปี
41-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
อายุ
Clear selection
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเที่ยบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
การศึกษา
Clear selection
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
ประชาชนผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
สถานภาพของผู้มารับบริการ
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy