แบบสอบถามความประทับใจการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์: แบบสอบถามนี้มีวัตุประสงค์เพื่อสำรวจความประทับใจของผู้มารับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งเป็น ๓ ตอน

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question

  ตอนที่ ๒ ระดับการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

  โปรดคลิกลงในช่องที่ตรงกับระดับความประทับใจ ระดับ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย และ ๑ = น้อยที่สุด
  This is a required question
  ๑.๑ อัธยาศัย ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีไมตรีจิต เป็นกันเอง
  ๑.๒ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ
  Please enter one response per row
  ๒.๑ ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
  ๒.๒ ความรวดเร็วในการให้บริการ
  ๒.๓ ช่องทางในการให้บริการต่างๆ มีความเหมาะสม
  ๒.๔ รับฟังปัญหา หรือข้อซักถามอย่างเต็มใจ
  Please enter one response per row
  ๓.๑ ให้บริการโดยยึดประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเป็นบรรทัดฐาน
  ๓.๒ กระบวนการและขั้นตอนเป็นระบบ ชัดเจน
  ๓.๓ ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
  Please enter one response per row
  ๔.๑ เน้นการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ
  Please enter one response per row
  ๕.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการให้บริการ
  Please enter one response per row
  ๖.๑ การช่วยเหลือ แนะนำ ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  Please enter one response per row
  ๗.๑ ได้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่เหมาะสม
  ๗.๒ ความรวดเร็วทันสมัย ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
  ๗.๓ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question