แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต มจร สุราษฎร์ธานี
แบบประเมินมี 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เป็นความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชั้นปี *
สาขาวิชา *
ภาคการศึกษา *
ปีการศึกษา *
คณะ *
รายวิชา *
Your answer
อาจารย์ผู้สอน *
Your answer
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์
เกณฑ์การให้คะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1= น้อยที่สุด
ด้านเนื้อหา
เนื้อหาในรายวิชาที่อาจารย์สอน
1. มีการแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับเนื้อหากระบวนการวิชาที่สอน วิธีวัดและประเมินผลและเอกสารอ่านประกอบได้อย่างเหมาะสม *
2. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน *
3. ได้รับความรู้ในรายวิชานี้ครบถ้วนตามแผนการสอน *
4. สอนเนื้อหารายวิชาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน *
5. นำประเด็นใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในกรอบเนื้อหารายวิชา *
ด้านการจัดการเรียนการสอน
หมายถึง การวางแผน การดำเนินการสอน และการประเมินผล
6. มีการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น *
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล *
8. ให้ข้อมูลและชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม *
9. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน *
10. มีการประเมินหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีประเมิน และมีส่วนร่วมในการกำหนดสัดส่วนคะแนน *
11. บรรยากาศในชั้นเรียนเน้นความร่วมมือ มีความเป็นประชาธิปไตยให้คุณค่ากับความคิดเห็นและกระบวนการติดต่อกับผู้เรียน *
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์
12. มีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อผู้เรียน *
13. มีความอดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชา *
14. ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน *
15. มีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ตรงต่อเวลาและอุทิศตนให้กับการสอนเต็มที่ *
16. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ให้เสนอแนะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้เท่านั้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service