Inscripció Extraescolars DMS (2019-2020)
-Adjudicació de places: Té prioritat l'alumnat que ha cursat l'activitat durant el curs anterior. La resta d'inscripcions s'assignaran mitjançant un sorteig en cas de que la demanda superi l'oferta de places ofertades. Les famílies que no hagin obtingut plaça seran avisades mitjançant trucada telefònica. Si no et truquem és senyal que has obtingut la/les plaça/es sol·licitades.
-LES INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI (del 3 al 14/06/19) SUPOSARAN QUE L'ALUMNAT NO PUGUI INICIAR LES/LA ACTIVITAT/S EN EL MES D'OCTUBRE, SINO A PARTIR DE NOVEMBRE.
- Qui no estigui al corrent en el pagament en alguna de les activitats del curs anterior, no podrà fer cap inscripció.
-El coordinador d'extraescolars és l'Albert Casanova, si teniu dubtes o preguntes sobre beques o altres, podeu escriure un e-mail a coordinacioextraescolarsdms@gmail.com
- Totes les activitats extraescolars a excepció de piscina (que es fa al migdia a Can Caralleu) es fan a les instal·lacions de l'escola en horari de 16:30 a 17:45h. El personal de monitors/es recull als infants de P4-P5 a la classe. No està de més que aviseu al/la professor/a de l'activitat que fa el/la vostre/a peque via agenda escolar.
- PISCINA: A primer curs la piscina forma part de l'horari lectiu, per tant, és una activitat obligatòria i subvencionada en la que les famílies únicament es fan càrrec del cost de l'autocar (que són 18€ en pagament trimestral), per tant heu de fer la inscripció igualment, perquè necessitem les vostres dades.
- Qualsevol de les activitats d'esport (Futbol, bàsquet...) són susceptibles de participar en competició, sempre i quan l'infant faci els dos dies setmanals d'entrenament.

- PLACES MÀXIMES OFERTADES PER GRUP:
Esports: 15
Roda d'esports, pre-esportiu, Capoeira i patinatge: 25
Teatre: 12
Explora, STEM i Robòtica: 15
Escola de grups: 12
Escacs: sense límit

Email address *
**Recordeu que les activitats d'inscripcions fora de termini no podran començar a l'octubre**
Comissió d'extraescolars
Graella d'activitats extraescolars 2019-2020
Dades de l'infant (Nom_Cognom1_Cognom2) *
Your answer
Quin curs farà el curs vinent 2019-2020? *
Adreça, població i codi postal
Your answer
Telèfons de contacte *
Your answer
Nom i cognoms del/de la tutor/a legal del/a menor/a
Your answer
DNI del/de la tutor/a legal del menor/a
Your answer
A quina o quines activitats voleu inscriure el/la vostre/a filla?
P4
P5
1er
2on
3er
4t
Explora! (P4-P5)
STEM
Robòtica
Escola de grups
Teatre
Escacs dilluns
Escacs dijous
Hockey
Futbol
Futbol 2 dies
Bàsquet
Bàsquet 2 dies
Roda d'esports
Capoeira
Pre-esportiu
Dansa urbana
Patinatge
Natació (espai migdia)
En el cas de fer futbol o bàsquet un dia setmanal, quin dia prefereixes?
En el cas de fer ESCOLA DE GRUPS quin dia prefereixes?
P5, 1er, i 2on: Dilluns o Dimarts / 3er, 4t, 5è i 6è: Dimecres o Dijous
Acollida
P3
P4
P5
1er
2on
3rt
4t
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Ludoteca
P3
P4
P5
1er
2on
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Núm de compte bancari (IBAN) 24 dígits *
Amb la incorporació de les dades que se us demanen a sota, el/la deutor/a autoritza (1) als proveïdors d'extraescolars a enviar instruccions a l'entitat del/la deutor/a per adeutar el seu compte i (2) a l'entitat per a efectuar els endeutaments al seu compte seguint les instruccions del/la creditor/a. Com a part dels seus drets, el/la deutor/a està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat als termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'haurà d'efectuar dins les vuit setmanes posteriors a la data d'endeutament al compte bancari.
Your answer
Titular del compte bancari (DNI, Nom_cognoms) *
Your answer
Autoritzo al/a la meu/va fill/a a participar en les activitats extraescolars de l'escola en les condicions establertes i declaro que no pateix cap malaltia que l'impedeixi participar en l'activitat que solicita. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdic-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, si ha estat impossible la meva localització. *
Protecció de dades *
De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o infant tutelat seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Diver's Associació d'Esplai, amb CIF G-63923916 i domicili social ubicat al Passatge Canadell 2 Bis, 08025, Barcelona i la resta de proveïdors d'activitats extraescolars gestionats per l'AFA de l'escola Dolors Monserdà Santapau, amb la finalitat de realitzar l'activitat a la que vostè ha formalitzat la inscripció. En compliment amb la normativa vigent, Diver's Associació d'Esplai informa que les dades seran conservades durant el termini establert legalment. Addicionalment, Diver's Associació d'Esplai informa que serà necessari el tractament de les seves dades de salut, en casos pertinents. Amb la present clàusula queda informat/ada que les seves dades i les del seu fill/a i/o del seu infant tutelat seran comunicades en cas de necessitat a administracions públiques, bancs i a totes aquelles entitats amb les què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei esmentat anteriorment. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es podrà complir amb la prestació del servei. Tanmateix, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Diver's Associació d'Esplai, adreçant-se per escrit al següent correu electrònic: dpo.cliente@conversia.es o al següent telèfon: 902877192.Diver's Associació d'Esplai informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això mateix, Diver's Associació d'Esplai es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es rectifiquin o suprimeixin sense dilació quan siguin inexactes. Igualment, i de conformitat amb allò establert amb la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, l'intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per utilitzar les imatges fotogràfiques o de video captades per la nostra entitat, amb finalitats divulgatives i documentals. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com el consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al següent correu electrònic: diversesplai@gmail.com. També podrà adreçar-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. En darrer lloc, Diver's Associació d'Esplai informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment del seu fill/a i/o infant tutelat.
Required
He entès I ACCEPTO tota la informació anteriorment especificada en matèria de protecció de dades: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of AMPA DMS. Report Abuse - Terms of Service