Czwarty Quiz Night z Internationaler Bund Polska
Czy czujecie, że Wasze neurony potrzebują trochę gimnastyki? Czy Twoja wiedza ogólna jest gotowa na wyzwanie? Jeśli tak, to mamy dla Was wyjątkowe wydarzenie, które rozkręci Wasze szare komórki i sprawi, że będziecie czuć się jak prawdziwy Einstein... albo przynajmniej jego daleki kuzyn! Zapraszamy na nasz niezwykły QUIZ NIGHT, który odbędzie się 24 listopada o godzinie 16:00 w Centrum Edukacji i Wsparcia na os. Góali 24. To będzie wieczór pełen zagadek i łamigłówek we wspaniałym towarzystwie Internationaler Bund Polska. Mamy nadzieję, że pojawicie się tak licznie, jak na naszych wieczorach z planszówkami, gwarantujemy równie dobrą zabawę! Godzina jest umowna, spóźnialskich też wpuścimy ;)
Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim

Do you feel that your neurons need some gymnastics? Is your general knowledge ready for a challenge? If so, we have a unique event for you that will rock your gray cells and make you feel like a real Einstein.... Or at least his distant cousin! Join us for our extraordinary QUIZ NIGHT, which will take place on November 24 at 4:00 pm at the Education and Support Center at os. Górali 24. It will be an evening full of riddles in the wonderful company of Internationaler Bund Polsa volunteers. We hope you will show up in as large a number as at our board game evenings, we guarantee just as much fun! The hour is conventional, we will let latecomers in too 😉
The event will be conducted in English.

Четвертий Вечір Вікторин з Internationaler Bund Polska
Чи відчуваєте ви, що вашим нейронам потрібна гімнастика? Чи готові ваші загальні знання до виклику? Якщо так, то ми маємо для вас унікальну подію, яка розворушить ваші сірі клітини та дозволить вам відчути себе справжнім Ейнштейном.... або, принаймні, його далеким кузеном! Ми запрошуємо вас на наш надзвичайний ВЕЧІР Вікторин, який відбудеться 24 листопада о 16:00 в  Kamienicy Szarej за адресою Rynku Głównym   6. Це буде вечір, сповнений загадок та головоломок у чудовій компанії Internationaler Bund Polska. Сподіваємося, що вас буде так само багато, як і на наших вечорах настільних ігор, гарантуємо, що буде так само весело! Час початку довільний, запізнілих ми теж впустимо 😉
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Twoje imię i nazwisko / Your name and surname. / Ти прийдеш сам чи з групою? *
Przyjdziesz sam czy z grupą? / Are you coming solo or with a group?
*
Jeśli przychodzisz z grupą to ilu was będzie? / If you are in a group how many of you are coming?
Jakimi językami się posługujesz? / Which languages do you speak?
*
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i utrwalonego na zdjęciach wizerunku jest Fundacja Internationaler Bund Polska zwana dalej fundacją.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: IB-Polska-Krakow@ib.de oraz w siedzibie fundacji.

3. Dane osobowe uczestników, takie jak imię oraz wizerunek przetwarzane mogą być w celu promocji projektu. *Dane osobowe, takie jak imię oraz Pani/Pana wizerunek przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku projektu i wydarzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, przypominamy, że może ona zostać wycofana w każdym momencie. Dane osobowe, takie jak imię oraz wizerunek mogą być udostępniane na stronach i portalach internetowych oraz innych mediach regionalnych i ogólnopolskich.

Zapoznawszy się z powyższym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, takie jak imię oraz wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie właściciela, w tym na obrót zdjęciami, na których utrwalono mój wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach zdjęć promocyjnych w:

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, portalach społecznościowych, aplikacjach;

b) filmach i spotach promujących wydarzenie oraz działalność Fundacji;

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani innych praw. Fundacja może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji Fundacji i projektu. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Declaration of consent to the processing and use of the image

According to Art. 13 sec. 1 and sec. 2 and art. 14 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR) we would like to inform you that:

1. The administrator of your personal data and the image recorded in the photos is the Internationaler Bund Polska Foundation, hereinafter referred to as the Foundation.

2. Contact with the Data Protection Officer is possible at the following e-mail address: IB-Polska-Krakow@ib.de and at the seat of the foundation.

Personal data, such as name and image, may be processed to promote the project.

* Personal data, such as your name and image, will be processed to promote and build a positive image of the project and event following art. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Your personal data and image will be processed until the consent is withdrawn, we remind you that it may be withdrawn at any time. Personal data, such as name and image, may be made available on websites, social media portals, and other regional and national media.

Having read the above, I consent to the use of personal data, such as name and image, by the Administrator or by other persons at the request of the owner, including the marketing of photos on which my image has been recorded and the reproduction of the image with all currently available techniques and methods, dissemination and publishing, also along with the images of other people, recorded as part of promotional photos in:

a) electronic media, in particular on websites, social networks, and applications;

b) films and spots promoting the event and activities of the Foundation;

I declare that using the image following this Consent does not infringe my personal rights or other rights. The Foundation may transfer the right to use the image to other entities on the terms set out in this Consent in order to promote the Foundation and the project.I declare that I am giving this consent free of charge.

Заява про дозвіл на обробку та використання зображення

Відповідно до ст. 13 (1, 2) та ст. 14 (1, 2) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC (GDPR), повідомляємо, що:

1. Адміністратором ваших персональних даних і зображень, зафіксованих на фотографіях, є Фонд Internationaler Bund Polska, далі – Фонд.

2. Зв'язатися з інспектором із захисту даних можна за адресою електронної пошти: IB-Polska-Krakow@ib.de та за місцезнаходженням фонду.

3. Персональні дані, такі як ім’я та зображення, можуть оброблятися з метою просування проєкту. *Персональні дані, такі як ваше ім’я та зображення, будуть оброблятися з метою просування та створення позитивного іміджу проєкту та події згідно зі ст. 6 (1а) GDPR. Ваші персональні дані та зображення будуть оброблятися до моменту відкликання згоди, яку можна відкликати в будь-який час. Персональні дані, такі як ім’я та зображення, можуть бути оприлюднені на веб сайтах та інтернет-порталах, а також в інших регіональних і національних ЗМІ.

Після ознайомлення із вищевикладеним, я, нижчепідписаний/а даю дозвіл на використання моїх персональних даних, таких як ім’я та зображення, адміністратором або іншими особами від його імені, зокрема й на оприлюднення фотографій, на яких є моє зображення, а також для відтворення зображення за допомогою всіх доступних на даний момент технік і методів, поширення та публікації, зокрема й групових фотографій з іншими людьми, зроблених з метою промоції, у:

а) електронних ЗМІ, зокрема на вебсайтах, у соціальних мережах, мобільних застосунках;

б) фільмах та відеороликах, що рекламують подію;

Я заявляю, що використання зображення згідно з цим дозволом не порушує моїх особистих чи інших прав. Фонд може передавати право на використання зображень іншим особам на умовах, викладених у цьому дозволі, з метою просування проєкту. Я заявляю, що даю дозвіл на безкоштовне використання зображень.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy