แบบตอบรับการเข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เรียน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
ด้วย สวก. สพฐ. จะดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ดังรายละเอียดการดำเนินงานที่อยู่หน้าถัดไป จึงขอให้เขตพื้นที่การศึกษาตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามแบบ Google Form เพื่อ สพฐ. จะได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์ดำเนินงานโครงการดังกล่าวและเป็นข้อมูลในการดำเนินงานและรายงานผลให้ สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อ - ชื่อสกุล *
(ผู้ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเท่านั้น)
ตำแหน่ง *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
LINE ID
(ถ้ามีโปรดระบุ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
แบบตอบรับการเข้าร่วมงานการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ *
จำนวนและรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วม *
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร 0 2288 5765 - 66
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy