Putting Freelancers on the map!                             Rhoi Llawryddion ar y map!
For BSL, please click here: https://youtu.be/sPDkZRXPook
For audio recording, please click here: https://soundcloud.com/steffan-donnelly/ffurflenmap
For more information on the project, click here: www.cfw.wales/index.php/atlas

Cultural Freelancers Wales are working with Clwstwr to map the location and talents of the freelance workforce in Wales. During the pandemic when we - freelancers - were at our most vulnerable it became clear that funding bodies and governments held very little information on who we are, what we do, where we live and as a consequence did not know how to help us when we needed them most. We want to change that.

The information provided below (except for your email) will be publicly visible on Clwstwr's Creative Economy Atlas (https://datahubclub.co.uk/map/Creative-Economy-Atlas-Cymru/). You will be able to see freelancers in your area and across Wales. Thank you for participating and getting yourself on the map!

-

Ar gyfer BSL, cliciwch yma: https://youtu.be/sPDkZRXPook
Ar gyfer fersiwn sain, cliciwch yma: https://soundcloud.com/steffan-donnelly/english-form-map
Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cliciwch yma: www.cfw.wales/index.php/atlas

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn gweithio gyda Clwstwr i fapio lleoliad a thalentau’r gweithlu llawrydd yng Nghymru. Yn ystod y pandemig COVID-19 pan oedden ni – y llawryddion – ar ein mwyaf bregus, daeth yn amlwg nad oedd cyrff cyllido na llywodraethau’n dal fawr ddim gwybodaeth ynghylch pwy ydyn ni, beth rydyn ni’n ei wneud a ble rydyn ni’n byw, ac o ganlyniad doedden nhw ddim yn gwybod sut i’n helpu ni ar yr union adeg pan oedd mwyaf o’u hangen nhw arnon ni. Dydyn ni ddim am weld hyn yn digwydd eto.

Bydd yr wybodaeth rydych yn darparu isod (heb law am eich ebost) i'w weld yn gyhoeddus ar Atlas Economi Greadigol Cymru Clwstwr (https://datahubclub.co.uk/map/Creative-Economy-Atlas-Cymru/). Byddwch yn gallu gweld llawryddion yn eich ardal ac ledled Cymru. Diolch am ymuno a rhoi eich hun ar y map!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
What is your name or your freelance business name? / Beth yw eich enw neu enw eich busnes llawrydd? *
This is the name that will appear on the Creative Economy Atlas Cymru / Dyma fydd yr enw wneith ymddangos ar yr Atlas Economi Greadigol Cymru
What is your primary role?  /  Beth yw eich brif swydd? *
In what creative sector are you primarily working, as described by the Standard Industrial Classification system (see dropdown menu)? / Ym mha sector greadigol ydych chi yn gweithio ynddi yn bennaf (gweler y bwydlen isod)? *
What is your postcode? / Beth yw eich côd post? *
*Please enter your code with no spaces*  /  *Plis peidiwch a rhoi gofod yn eich côd post*
What are your social media handles or business website address? / Beth yw eich dolennu cyfryngau cymdeithasol neu wefan eich busnes?
These will appear on the Creative Economy Atlas Cymru, if you do not wish to share them please go to the next question. / Bydd rhain yn ymddangos ar yr Atlas Economi Greadigol Cymru, os nad ydych chi am i hyn ddigwydd plis ewch ymlaen i'r cwestiwn nesaf.
We are planning to update this layer regularly (about every three years). If you are happy for us to contact you for an update, please leave your email here. / Rydym yn cynllunio diweddaru yr haen yma o’r Atlas yn gyson (tua pob 3 mlynedd). Os ydych chi’n hapus i ni gysylltu efo chi ddiweddaru eich manylion, plis rhowch eich ebost yma: *
Cultural Freelancers Wales sends the occasional newsletter with updates about what we’re doing and opportunities for freelancers. Are you happy for us to send this to you? / Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn anfon newyddlen achlysurol yn diweddaru chi ar ein gwaith a chyfleoedd i weithwyr llawrydd. Ydych chi’n hapus i ni anfon hwn atoch? *
I am happy for the information that I have provided here (except for email address) to be publicly visible on Clwstwr's Creative Economy Atlas / Rydwyf yn hapus i'r wybodaeth rydw i wedi ddarparu yma (oni bai am gyfeiriad ebost) i fod yn weledol yn gyhoeddus ar Atlas Clwstwr. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy