แบบสอบถามความพึงพอใจระบบให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่นิสิต
แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
คณะวิชา/หน่วยงาน
Clear selection
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบระบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออกแบบการใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
ความสวยงามของหน้าตาระบบ
Clear selection
ด้านเสถียรภาพระบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมในการใช้งาน โปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ระบบมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง แม่นยำ
Clear selection
ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ความสามารถของระบบในการนำไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse