แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและการใช้งานระบบสารสนเทศของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แบบสอบถามฉบับนี้ สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการด้านต่าง ๆ จากกองบริหารงานบุคคล และการใช้งานระบบสารสนเทศของกองบริหารงานบุคคล ได้แก่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล (http://personnel.crru.ac.th) , ระบบ CRRU NJOYS (http://service.crru.ac.th/njoys) และระบบ CRRU Faculty (http://service.crru.ac.th/hrm/faculty) โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและระบบสารสนเทศของกองบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาตอบแบบสำรวจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านตอบมาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
กรุณาตอบแบบสำรวจ โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคำตอบและความคิดเห็นของท่าน มากที่สุด
เพศ *
อายุของผู้มารับบริการ *
ประเภทของผู้มารับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. Report Abuse