แบบประเมินทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21(นักเรียนประเมินตนเอง)
คำชี้แจง ให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหรือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาในการตั้งรับการก้าวรุกทางสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน
5 หมายถึง มีทักษะร้อยละ 80 ขี้นไป
4 หมายถึง มีทักษะร้อยละ 70-79
3 หมายถึง มีทักษะร้อยละ 60-69
2 หมายถึง มีทักษะร้อยละ 50-59
1 หมายถึง มีทักษะร้อยละ 1-49
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 ระดับชั้น *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
1. ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม *
Captionless Image
5 ยอดเยี่ยม
4 ดีเลิศ
3 ดี
2 ปานกลาง
1 กำลังพัฒนา
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ใส่ใจนวัตกรรม
3. มีวิจารณญาณ
4. แก้ปัญหาเป็น
5. สื่อสารเป็น
6. เต็มใจร่วมมือ
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี *
Captionless Image
5 ยอดเยี่ยม
4 ดีเลิศ
3 ดี
2 ปานกลาง
1 กำลังพัฒนา
1. อัพเดททุกข้อมูลข่าวสาร
2. รู้เท่าทันสื่อ
3. รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ฉลาดสื่อสาร
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ *
Captionless Image
5 ยอดเยี่ยม
4 ดีเลิศ
3 ดี
2 ปานกลาง
1 กำลังพัฒนา
1. มีความยืดหยุ่น
2. รู้จักปรับตัว
3. ริเริ่มสิ่งใหม่
4. ใส่ใจดูแลตนเอง
5. รู้จักเข้าสังคม
6. เรียนรู้วัฒนธรรม
7. มีความเป็นผู้นำ
8. รับผิดชอบหน้าที่
9. พัฒนาอาชีพ
10. หมั่นหาความรู้รอบด้าน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประเมิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180
Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail :academic.chinnaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service