แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้ดำเนินตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้จัดทำเครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคคลภายใน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการ จัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ และนำผลการประเมิน ไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงาน หรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ต่อไป
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้เป็นแบบประเมินที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและเป็นระบบต่อไป โดยแบบประเมินชุดนี้ประกอบด้วยแบบประเมินมาตรฐานที่ 3 ตามประเด็นพิจารณาได้แก่
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โปรดกรอกข้อมูลพื้นฐานและคลิกเลือกในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ให้ครบทุกรายการ โดยมีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานดังด้านล่างนี้
5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
4 หมายถึง ดีเลิศ
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง ปานกลาง
1 หมายถึง กำลังพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
1.3 วิทยะฐานะ *
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180
Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail : qa.puttha@gmail.com Facebook: Quality Assessment Puttha
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service