แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล Cinahl Plus with Full Text และความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ ประจำปี 2560
แบบสำรวจฉบับนี้ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล Cinahl Plus with Full Text และสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ ประจำปี 2560
แบบสำรวจนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูล Cinahl Plus with Full Text
- ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ได้จัดซื้อฐานข้อมูล Cinahl Plus with Full Text ประจำปี 2016 (พ.ศ.2559) ระยะเวลาการใช้งาน 1 มีนาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ในการนี้ งานห้องสมุด กลุ่มวิชาการ มีวัตถุประสงค์จะสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้่อมูลออนไลน์ต่างประเทศ (สาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาทางการแพทย์) เพื่อการค้นตว้า ประกอบการเรียนการสอน การวิจัย ของนักศึกษา และอาจารย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับให้บริการในปี 2560
วัตถุประสงค์
แบบสำรวจชุดนี้เป็นแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ ซึ่งงานห้องสมุด กลุ่มวิชาการ ได้วางแผนในการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ สำหรับให้บริการในปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น ที่สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ได้อย่างแท้จริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน *
2. ท่านเคยใช้ฐานข้อมูล Cinahl หรือไม่ *
Required
3. ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูล Cinahl (ตอบเฉพาะผู้ที่เคยใช้ฐานข้อมูล)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms