เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒
(กรมสอบสวนคดีพิเศษขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมเหตุผลประกอบ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
Email *
เอกสารแนบ
๑.พ.ร.บ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=320155&ext=pdf
๒.พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯพ.ศ. ๖๐ https://www.dsi.go.th/Upload/4d68498771b0a3fc6f01edd65570be87.PDF
๑.ปัจจุบันพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการ ท่านเห็นว่าควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รักษาการต่อไปหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ควร ควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการ *
Required
๒.ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานี้ กำหนดอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ท่านเห็นว่าควรมีโทษจำคุกหรือไม่ หากเห็นว่าควรมีโทษจำคุก ควรมีโทษจำคุกเพียงใด และหากไม่ควรมีโทษจำคุก เพราะเหตุใด *
๓.ปัจจุบันพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา กำหนดอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ท่านเห็นว่าควรมีโทษปรับหรือไม่ หากเห็นควรมีโทษปรับ ท่านเห็นว่าควรเพิ่มโทษปรับให้มากกว่าสองแสนบาทหรือไม่ *
Required
๔.พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ควรมีโทษริบทรัพย์สินจากการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ *
Required
๕.พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานี้ ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นการเฉพาะ ท่านเห็นว่าควรมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ และควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่าใด *
๖.เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งจะนำผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นตัวการและตัวแทนมาลงโทษ ท่านเห็นว่าควรกำหนดบทลดโทษให้กับผู้ที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ เพราะเหตุใด *
๗.พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ควรมีบังคับใช้ต่อไปหรือไม่ *
ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy