แบบสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยโครงสร้างงาน 2 งาน คือ งานประชุมและงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต้องการจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ (กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 ระดับการศึกษา
1.3 สถานภาพ
1.4 สังกัด
1.5 หน่วยงานที่ท่านเคยใช้บริการ
1.6 ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องานประชุม ( ไม่เคยใช้บริการ ข้ามไปตอบในงานถัดไป)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1.ความเหมาะสมของจำนวนเอกสารและวาระการประชุม
2.จัดทำมติ/รายงานการประชุม  ได้รวดเร็วและถูกต้อง
3.ระยะเวลา/สถานที่ ของการจัดประชุม 
4.การบริการ/อำนวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
5.การให้คำแนะนำ สืบค้น และตอบประเด็นข้อซักถาม 
6.ความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการ  ของงานจัดประชุมและประสานงานโดยภาพรวม
2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1.การให้บริการ ติดต่อประสานงาน และให้คำแนะนำของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ
2.ความสะดวกในการใช้ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในบนเว็บไซต์
3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ มีแนวทางการจัดทำการบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน มากน้อยเพียงใด
4.เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง
5.ความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการ  ของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯโดยภาพรวม
6.การบริการ/อำนวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
7.ความพึงพอใจในภาพรวมของการสรรหาผู้บริหาร
ตอนที่ 3 ความต้องการในการรับบริการจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.1 ความต้องการในการรับบริการจาก งานประชุม
3.2 ความต้องการในการรับบริการจาก งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4.1. งานประชุม
Your answer
4.2.งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms