แบบสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยโครงสร้างงาน 2 งาน คือ งานประชุมและงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต้องการจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ (กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  1.ความเหมาะสมของจำนวนเอกสารและวาระการประชุม
  2.จัดทำมติ/รายงานการประชุม  ได้รวดเร็วและถูกต้อง
  3.ระยะเวลา/สถานที่ ของการจัดประชุม 
  4.การบริการ/อำนวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
  5.การให้คำแนะนำ สืบค้น และตอบประเด็นข้อซักถาม 
  6.ความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการ  ของงานจัดประชุมและประสานงานโดยภาพรวม
  Please enter one response per row
  1.การให้บริการ ติดต่อประสานงาน และให้คำแนะนำของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ
  2.ความสะดวกในการใช้ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในบนเว็บไซต์
  3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ มีแนวทางการจัดทำการบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน มากน้อยเพียงใด
  4.เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง
  5.ความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการ  ของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯโดยภาพรวม
  6.การบริการ/อำนวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
  7.ความพึงพอใจในภาพรวมของการสรรหาผู้บริหาร
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ความต้องการในการรับบริการจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  This is a required question
  This is a required question