Анкета за работодатели 2018 г.
Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
1. Наименование на фирмата/предприятието *
Your answer
Община *
Your answer
Област *
Your answer
Лице за контакт (телефон, електронна поща) *
Your answer
2. Каква е основната икономическа дейност на вашата фирма? *
Може да отбележете само един отговор, съответстващ на основната/преобладаващата икономическа дейност на фирмата/предприятието.
3. Какъв е броят на заетите лица във вашата фирма? *
Може да отбележете само един отговор.
4. Брой и дял (%) на служителите на управленско и изпълнително ниво от общия брой на заетите.
4.1.1. Какъв е общият броя на служителите на управленско и изпълнително ниво? *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
4.1.2.Какъв е броят на служителите с управленски функции от общия брой на заетите? *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
4.1.3.Какъв е броят на служителите с изпълнителски и помощни функции от общия брой на заетите? *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
4.2.1. Общ дял (%) на служителите на управленско и изпълнително ниво.
100 %
4.2.2. Какъв е делът (%) на служителите с управленски функции от общия брой на заетите? *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
4.2.3. Какъв е делът (%) на служителите с изпълнителски и помощни от общия брой на заетите? *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
5. Брой/дял на служителите на изпълнително ниво във всяка от посочените възрастови групи.
5.1.1.Брой служители на изпълнително ниво във възрастова група 16-29 г. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
5.1.2.Брой служители на изпълнително ниво във възрастова група 30-49 г. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
5.1.3.Брой служители на изпълнително ниво във възрастова група 50-64 г. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
5.1.4.Брой служители на изпълнително ниво във възрастова група над 65 г. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
5.2.1.Дял (%) на служителите на изпълнително ниво във възрастова група 16-29 г. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
5.2.2.Дял (%) на служителите на изпълнително ниво във възрастова група 30-49 г. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
5.2.3.Дял (%) на служителите на изпълнително ниво във възрастова група 50-64 г. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
5.2.4.Дял (%) на служителите на изпълнително ниво във възрастова група над 65 г. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
6. Брой/дял (%) на служителите във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено образование.
6.1.1. Брой служители във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено висше образование. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
6.1.2. Брой служители във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено средно общо образование. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
6.1.3. Брой служители във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено средно професионално образование с придобита степен на професионална квалификация. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
6.1.4. Брой служители във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено основно образование . *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
6.1.5. Брой служители във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено начално образование . *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
6.1.6. Брой служители във вашата фирма над 29 годишна възраст без завършена степен на образование . *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен брой.
Your answer
6.2.1.Дял (%) на служителите във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено висше образование. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
6.2.2.Дял (%) на служителите във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено средно общо образование. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
6.2.3.Дял (%) на служителите във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено средно професионално образование с придобита степен на професионална квалификация. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
6.2.4.Дял (%) на служителите във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено основно образование. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
6.2.5.Дял (%) на служителите във вашата фирма над 29 годишна възраст по степен на завършено начално образование. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
6.2.6.Дял (%) на служителите във вашата фирма над 29 годишна възраст без завършена степен на образование. *
Ако не можете да дадете точен отговор, моля да посочите приблизителен дял (%).
Your answer
7.Подготвени ли са, според вас, младите хора за започване на работа след завършване на образованието си? *
Моля, отбележете съгласието или несъгласието си по всяко едно от твърденията.
След завършване на средно образование (ДА)
След завършване на средно образование (Не)
След завършване на висше образование (Да)
След завършване на висше образование (Не)
Имат реалистична преценка за уменията, които се изискват на пазара на труда
Имат реалистична преценка за притежаваните от тях умения
Знаят как да представят знанията и уменията, които притежават
Знаят какви права и задължения имат на работното си място
Имат обща представа за работата, която ще изпълняват
Имат адекватни очаквания относно заплащането
Имат желание да се учат и да се развиват
8. В каква степен е важно служителите да притежават следните езикови умения? *
Моля, оценете нивото на всяко едно езиково умение, като използвате скала от 1 до 5, където 1 е най-ниската, а 5 - най-високата степен.
1
2
3
4
5
Да могат да се изразяват грамотно, ясно и убедително на български език
Да могат да четат, разбират и пишат служебна кореспонденция
Да могат да правят устни и писмени изложения
Да могат да изготвят справки, отчети и доклади
Да могат да изготвят презентации
Да могат да четат, разбират и обработват сложна информация, свързана с работата им
Да могат да четат и разбират инструкции, наръчници, упътвания за работа и др.
Да могат да четат и разбират закони, наредби, правилници и др. нормативни и поднормативни документи, имащи отношение към пряката им работа
Да могат да четат и разбират публикации в специализирани издания, имащи отношение към пряката им работа
Да използват свободно специфичната за професионалната им област терминология
Друго
9. Как оценявате най-общо езиковите умения на кандидатите за работа във вашата фирма? *
10. В каква степен е важно служителите да притежават следните математически умения? *
Моля, оценете нивото на всяко едно математическо умение, като използвате скала от 1 до 5, където 1 е най-ниската, а 5 - най-високата степен.
1
2
3
4
5
Да могат да работят с числа и да използват прости формули
Да могат да четат и разбират сметки, фактури, банкови извлечения
Да могат да четат и разбират диаграми, чертежи, схеми, графики
Да могат да изготвят диаграми, чертежи, схеми, графики
Да могат да калкулират цени и да изготвят бюджети
Да могат да работят със статистически данни
Друго
11. Как оценявате най-общо математическите умения на кандидатите за работа във вашата фирма? *
12. В каква степен е важно служителите да притежават следните компютърни и дигитални умения? *
Моля, оценете нивото на всяко едно компютърно и дигитално умение, като използвате скала от 1 до 5, където 1 е най-ниската, а 5 - най-високата степен.
1
2
3
4
5
Да могат да работят с компютър и периферна техника (принтер, копирна машина, скенер)
Да могат да работят свободно с програмите Word, Excel, Power Point
Да разбират и използват основни операции чрез Windows: съхраняване, копиране, преименуване, преместване, отваряне, изтриване на файлове
Да могат да работят с електронна поща
Да могат да работят с интернет
Да познават социалните мрежи
Да участват в дискусии в реално време през интернет - чат групи, онлайн конференции, уебинари
Друго
13. Как оценявате най-общо дигиталните умения на кандидатите за работа във вашата фирма? *
14. В каква степен е важно служителите/кандидатите за работа да притежават следните социално-емоционални умения? *
Моля, отбележете 5-те най-важни социално-емоционални умения.
Required
15. Според досегашния ви опит, как оценявате социално-емоционалните („меки”) умения на кандидатите за работа във вашата фирма? *
Моля, оценете всяко умение, като използвате скала от 1 до 5, където 1 е най-ниската, а 5 - най-високата степен.
1
2
3
4
5
Отговорност
Лоялност, коректност и почтеност
Адаптивност и гъвкавост
Инициативност
Комуникативност
Креативност
Умения за работа в екип
Умения за вземане на решения
Лидерски умения
Мотивация
Готовност и желание за учене
Умение за успешно представяне
Самостоятелност
Организираност
Ефективност - способност за справяне с работните задачи с добри резултати
16. Как оценявате професионалните умения и компетенции на служителите във вашата фирма? *
Моля, оценете всяко умение, като използвате скала от 1 до 5, като 1 е в най-малка степен, а 5 – в най-голяма.
1
2
3
4
5
Професионални умения и знания: (специфични умения и познания, необходими за успешно упражняване на съответната професия)
Технически умения: (специфични технически умения, необходими за изпълнение на конкретните професионални задължения, напр. използване на софтуер или специализирани програми; работа с оборудване, машини, инструменти; анализиране на данни, поддържане на блогове, работа със сайтове и др.)
Чуждоезикови компетенции: (писмено и говоримо използване на чужд език, необходим за изпълнение на конкретните прпфесионални задължения)
Умения за работа с клиенти (комуникативност, търпение, отзивчивост, култура на общуване и др.)
Офис умения (организиране на документи, работни навици и др.)
17. Какво значение имат изброените качества/умения при подбора на служители за работа? *
Моля, отговорете на всеки подвъпрос, като използвате скала от 1 до 5, където 1 е най-ниската, а 5 - най-високата степен.
1
2
3
4
5
Образование / диплома
Практически опит
Езикови умения
Математически умения
Дигитални (ИКТ) умения
Социални умения
Мотивация за работа
Мотивация за учене
Лични качества
Други
Образование / диплома
18. Кои 10 от изброените умения ще бъдат най-важни за вашата организация и бизнес през следващите години? *
Моля, отбележете избраните 10 отговора.
Required
19. Изпитвате ли затруднения при наемането на служители? *
20. Какви трудности срещате при наемането на служители?
Можете да посочите повече от 1 отговор.
21. Смятате ли, че съществува разминаване между уменията на кандидатите за работа, придобити по време на формалното образование (в училище и университета) и нуждите на бизнеса?