แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบริการระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จึงขอความร่วมมือท่านช่วยตอบแบบสอบถามดังกล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

  คำชี้แจง

  ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึงข้อมูลในเว็บไซด์ ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบอินเทอร์เน็ต และ ระบบบริหารงานสถานศึกษา เช่น ระบบงานวัดผล ระบบงานสารบรรณ ระบบจดหมาย ฯลฯ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กรุณาตอบทุกหัวข้อ แล้วจึงกดปุ่ม [ส่งฟอร์ม]
  This is a required question
  1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
  2. ข้อมูลสารสนเทศมีความน่าสนใจ
  3. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องเชื่อถือได้
  4. ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์ตรงกับความต้องการ
  5. ระบบสารสนเทศใช้งานได้ง่าย
  6. ระบบสารสนเทศให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
  7. ผู้ใช้บริการมีความสะดวกต่อการเข้าใช้งาน
  8. การให้บริการช่วยเหลือหรือแนะนำ
  9. ระบบเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน
  10. ความพึงพอใจในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอขอบคุณในความร่วมมือ

  **** ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม **** งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี