Đăng ký tham dự cuộc thi HappyLED 01/2015

Xem thêm thông tin cuộc thi tại:
www.payitforward.edu.vn/wordpress/events/
www.payitforward.edu.vn/forum/
www.facebook.com/payitforward.edu.vn

Nhóm từ 1-3 thành viên, trong đó có ít nhất một sinh viên Bách Khoa HCM.
*** xem kết quả đăng ký tại:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MzZnVKHkLscbsmcHclwuVRN7ZMxkzCOLGmV5ulawBvA/edit#gid=157315959

  This is a required question

  Thông tin thành viên thứ nhất (trưởng nhóm)

  (sau đây được gọi tắt là TV1, TV2,...)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Thông tin thành viên thứ 2

  Nếu không có thành viên thứ 2 (tức chỉ có 1 người) thì bỏ trống phần sau không điền.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Thông tin thành viên thứ 3

  Nếu không có thành viên thứ 3 thì bỏ trống phần sau không điền.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question