ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่อง
          1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องประกอบด้วย
               -   วัน เดือน ปี
               -   ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้แจ้งความประสงค์ได้
               -   ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตชัดแจ้งเพียงพอ
ที่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนได้
               -   ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
          2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
          3. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่อง
เพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย
          4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน
          5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สำนักงานช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบหรือภารกิจของสำนักงานโดยตรง
          6. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ในการดำเนินการ
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็น
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
          7. ผู้ร้องเรียน เป็นผู้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง จะร้องเรียนแทนผู้อื่นไม่ได้
          8. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
               -   ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 1 จึงจะรับไว้
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
               -   ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี คำพิพากษาหรือคำสั่ง
ถึงที่สุดแล้ว
               -   ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
               -   ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
               -   ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการพิจารณา
เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น
          นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง
          การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 จะเก็บเป็นความลับไว้อย่างดี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ประเด็นที่ร้องเรียน *
วันที่ยื่นเรื่อง *
MM
/
DD
/
YYYY
รายละเอียดการร้องเรียน *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ร้องเรียน) *
E-mail
หมายเลขโทรศัพท์ *
ช่องทางการติดต่อกลับ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy