แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (Thai HIS)
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (Thai HIS) ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบสารสนเทศ (Thai HIS) นำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตอบสนองกับผู้ใช้งานต่อไป

คำชี้แจง
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ในด้านระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Thai HIS) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)

ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน แต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบต่อไป

** ตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 **
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.อายุ *
3.สังกัดกลุ่มภารกิจ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy