แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับการใช้บริการงานเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานบริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
2. โปรดกรอกข้อมูลและทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
3. เกณฑ์การให้คะแนน 5 = มากที่สุด/ดีมาก 4 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง/พอใช้ 2 = น้อย/ไม่ดี 1 = น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
Your answer
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ
1.4 สาขาวิชาที่ศึกษา
1.5 ประเภทของงานเข้าเล่ม
1.6 จำนวนเล่มที่สั่งทำ
Your answer
1.7 การใช้บริการเข้าเล่ม
1.8 ท่านมาใช้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยวิธีใด
1.9 การจัดส่งเล่มที่ทำเสร็จแล้ว
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms