ANKIETA dla Mieszkańca - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice

Szanowny Mieszkańcu Żukowic.

Gmina Żukowice przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).
Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, w tym:
- redukcję emisji gazów cieplarnianych
- zwiększenie udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych
- zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach ubiegłych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowe, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany plan pozwoli podnieść szanse Gminy i jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
(np.: dofinansowanie działań termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych)

Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie ze stanem faktycznym.
Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice wykonuje firma AM Trans Progres Sp.z o.o. z Poznania

W przypadku wątpliwości czy pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt z:
- Urzędem Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148
tel. 076 831 42 41, gmina@zukowice.pl
lub
- firmą AM Trans Progres Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, Poznań
tel. 061 656 97 37, biuro@amtrans.pl

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękuję za współpracę!