2020 අනාවරණ පරීක්ෂණ තොරතුරු
පාසලේ නම
ශ්‍රේණිය
මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
ගණිතය සහ මව්බස සහිතව 3/6 අපේක්ෂිත ගණන
ගණිතය හෝ මව්බස සහිතව 3/6 අපේක්ෂිත ගණන
"A" 9 අපේක්ෂිත ගණන
All "F" අනුමාන ගණන
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy