Festival Summer ART Symphony 2020 Participant registration | Dalībnieka pieteikums | Анкета участника
При заполнении анкеты в обязательных графах, не относящихся к Вами выбраному конкурсу ставьте прочерк или 0 (где цифры).
Email address *
Participant Name | Dalībnieka Vārds | Имя участника *
Participant or Group Name | Dalībnieka Vārds vai Grupas nosaukums | Имя участника или Название группы | Please fill the information accurately, this information will be used on diplomas for participants | Lūdzam aizpildīt datus precīzi, jo tie tiks izmantoti dalībnieku diplomu izgatavošanai | Пожалуйста, заполняйте внимательно данные, последние будут использованы в дипломах (заполнять Латинскими буквами ) | ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ !
Participant Surname | Dalībnieka Uzvārds | Фамилия участника *
Please fill the information accurately, this information will be used on diplomas for participants | Lūdzam aizpildīt datus precīzi, jo tie tiks izmantoti dalībnieku diplomu izgatavošanai | Пожалуйста, заполняйте внимательно, данные будут использованы в дипломах (заполнять Латинскими буквами ) | ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ !
Country | Valsts | Страна *
| angļu valodā | пишите на английском языке |
Participant's age | Dalībnieka vecums | Возраст участника *
Age of the participant at the time of the festival | Dalībnieka vecums festivāla laikā | Возраст на момент проведения фестиваля | (only numbers | tikai skaitļi | только цыфры )
Age categories | Vecuma kategorija | Возрастные категории *
For the groups : please select the age category based on the avarage age of the participant | Grupām lūdzam izvēlēties kategoriju atbilstoši no dalībniekus vidējām vecumam | Для Групп - выберите возрастную группу на основании среднего возраста участников | years ; gadi ; лет |
KONKURSS *
Participants who are willing to take part in more than one nomination need to fill out separate applications | Dalībniekiem , kuri vēlas piedalīties vairākos konkursos , ir jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa uz katru no tiem. | Можно участвовать в нескольких конкурсах, для каждого заполняется отдельная анкета.
VOCAL -The nomination | VOKĀLS -Nominācija
Participants who are willing to take part in more than one nomination need to fill out separate applications | Dalībniekiem , kuri vēlas piedalīties vairākās nominācijās , ir jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa par katru no tām. |Можно участвовать в нескольких номинациях, для каждой заполняется отдельная анкета.
CHOREOGRAPHY -The nomination | HOREOGRĀFIJA - Nominācija
Participants who are willing to take part in more than one nomination need to fill out separate applications | Dalībniekiem , kuri vēlas piedalīties vairākās nominācijās , ir jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa par katru no tām. |Можно участвовать в нескольких номинациях, для каждой заполняется отдельная анкета.
INSTRUMENTAL MUSIC-The nomination | INSTRUMENTĀLĀ MŪZIKA -Nominācija
Participants who are willing to take part in more than one nomination need to fill out separate applications | Dalībniekiem , kuri vēlas piedalīties vairākās nominācijās , ir jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa par katru no tām. |Можно участвовать в нескольких номинациях, для каждой заполняется отдельная анкета.
CIRCUS ART -The nomination | CIRKA MĀKSLA -Nominācija
Participants who are willing to take part in more than one nomination need to fill out separate applications | Dalībniekiem , kuri vēlas piedalīties vairākās nominācijās , ir jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa par katru no tām. |Можно участвовать в нескольких номинациях, для каждой заполняется отдельная анкета.
Name of the performens or song | Numura vai dziesmas nosaukums | Название номера или песни| *
The title of the song ( Please write without brackets ) | Dziesmas nosaukums (Lūdzu rakstiet bez iekavām) | Наименование композиции (пишете без кавычек)|ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ !
Phone number | Telefona numurs | Hомер телефона | *
Phone number of the peformer or hers/his representative. I Telelfona numurs, ar kuru iespējams sazinaties ar izpilditaju vai viņa parstavi | Тел. по которому можно связаться с исполнителем или его представителем | example | piemērs | например | +371 2123456
Technical specifications | Tehniskā specifikācija |Технич. детали *
Number of microphones / stands, etc. | Mikrofonu / statīvu skaits utml. | Kол-во микрофонов стендов и тд. | (only numbers | tikai skaitļi | только цыфры )
Performance time | Uzstāšanas ilgums | Продолжительность номера *
| only numbers | tikai skaitļi- min un sek | только цыфры - мин и сек | Example 3.15
Backing track | Pavadījums | Фонограмма | 4 MIN ! MAX *
Backing track of the chosen song - The backing track must not exceed 4:00 min, Please add the link - the file name must be written in form of - SURNAME_NAME_NAME SONG_NOMINATION - Example: Berzina_Marija_HURT_WH.mp3 | Izvēlētas kompozīcijas pavadījums - Pavadījums nedrīkst pārsniegt 4:00 min , Lūdzam pievienot tiešsaisti, Failam nosaukumā jāiekļauj - UZVĀRDS_VĀRDS_ DZIESMAS NOSAUKUMS_NOMINĀCIJA - piemēram: Berzina_Marija_HURT_WH.mp3 | Фонограмма выбранной композиции - длительность минуса не может превышать 4:00 мин , Пожалуйста, добавьте ссылку для скачивания , в название файла должны быть записаны - ФАМИЛИЯ_ИМЯ_НАЗВАНИЕ ПЕСНИ_НОМИНАЦИЯ - Пример: Berzina_Marija_HURT_WH.mp3 | You can use this resource.| Var izmantot | Можно использовать этот ресурс https://ru.files.fm/ Используйте - Длительность хранения - 2 месяца |Jāizvēlās failu glabāšanas laiks - 2 mēneši | Please select a storage period of 2 months. |
The song author | Dziesmas autors | Автор песни | *
The song composer and author | Dziesmas komponists un teksta autors | Композитор песни и автор текста | (заполнять Латинскими буквами )
Copyrights | Autortiesības | Авторские права | *
Please accept that you have read and understood the contest regulations and copyright policy | Lūdzam apstiprināt, ka esat iepazinušies ar konkursa nolikumu un autortiesības politiku | Просим подтвердить, что ознакомились с положением конкурса и принимаете политику авторский прав |
Required
Biography | Biogrāfija | Биография | *
Short biography of the participant's creative activity.Provided information will be used to compile participant’s visiting card. | Īsa dalībnieka radošā biogrāfija. Sniegtā informācija tiks izmantota dalībnieka vizītkartes sastādīšanai. | Kороткое описание биографии участника, информация будет использована для визитной карточки участника |
Participant's performance | Uzstāšanas | Выступление | *
Please add a link (registered song), where it is possible to hear/see performance of the participant, for example: Youtube, Soundcloud, Wetransfer | Lūdzam pievienot pieteiktās kompozīcijas tiešsaisti, kur var dzirdēt/redzēt dalībnieka uzstāšanos, piemēram: Youtube, Soundcloud, Wetransfer | Пожалуйста, добавьте ссылку (заявленой композиции) где возможно услышать/увидеть исполнение участника например: Youtube, Soundcloud, Wetransfer
Participant's Photo| Dalībnieka fotogrāfija | Фотография участника | *
Please add a link to download participants photo (PORTRAIT !) , the file name must be written in form of - SURNAME_NAME_NAME . Lūdzam pievienot tiešsaisti uz dalībnieka fotogrāfiju (PORTRETS !) , failam nosaukumā jāiekļauj - UZVĀRDS_VĀRDS_ | Пожалуйста, добавьте ссылку для скачивания фотографии участника (ПОРТРЕТ! ) , в название файла должны быть записаны - ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ (Латинскими буквами ) | You can use this resource.| Var izmantot | Можно использовать этот ресурс https://ru.files.fm/ Используйте - Длительность хранения - 2 месяца |Jāizvēlās failu glabāšanas laiks - 2 mēneši | Please select a storage period of 2 months. |
Coach | Pasniedzējs | Педагог *
Establishment's/school's/ coach name and surname, Where the participant studies music | Mācību iestādes/Skolas/ pasniedzēja Vārds un Uzvārds/Nosaukums, Kur dalībnieks mācas | Имя, Фамилия /название учреждения / школы/ педагога . Где у кого обучается участник | (заполнять Латинскими буквами ) ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ
Contact information | Kontaktinformācija | Контактные данные *
Establishment's/school's or vocal coach Contact information , Add e-mail, or other type of contact information | Mācību iestādes/Skolas/Vokālā pasniedzēja kontaktinformācija , Pievienojiet e-pastu vai citu kontaktu informāciju | Контактные данные учреждения/школы/вокального педагога | Добавьте эл. почту или другой тип контакта
Electronic diploma I Elektroniskais diploms I Электронный диплом
Please submit the name and surname of the coach to whom address the diploma of achievement. I Lūdzam norādīt pedagoga vārdu un uzvārdu , kuram nosūtīt elektronisko pateicības diplomu. I Укажите Имя Фамилию Педагога на чьё имя выслать электронный диплом благодарности (заполнять Латинскими буквами ) ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ
Important information | Svarīga informācija | Важная информация | *
Required
Dancers | Dejotāji | Подтанцовка
If you are planning to perform with support dancers, please indicate the number of dancers (numbers only). | Ja plānojat priekšnesumu papildināt ar dejotājiem, lūdzu norādiet dejotāju skaitu (tikai cipari) | Если есть подтанцовка или другие участники в номере кроме солиста укажите количество человек (только цыфры )
Requisite I Rekvizīts I Реквизит
Specify if any additional props should be provided for the performance ( chair, stand, etc.) I Norādiet vai numurā ir kādi rekvizīti , kurus ir nepieciešams nodrošināt ( krēsls , statīvu un tā tālāk) I Укажите есть ли в номере реквизит, который нужно предоставить ( cтул , подставка, и т.д.)
Сoncert I Koncerts ārpus konkursa I *
Will you participate in a concert ? I Piedalīsies koncertā ? I Будете участвовать в концерте ?
Name of the performens or song | Numura vai dziesmas nosaukums | Название номера или песни|
Please write without brackets | Lūdzu rakstiet bez iekavām | Пишете без кавычек ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ ! (заполнять Латинскими буквами )
Other information | Cita informācija | Другая информация
Additional information you consider important to add | Сita svarīga informācija, ko uzskatāt ir nepieciešams pievienot | Дополнительная информация котурую считаете важным дополнить
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy