Звернення на захист канонічного статусу Православної Церкви України
ENGLISH BELOW
__________________________________________________

Звернення до єпископату та духовенства Православної Церкви України

Преосвященні владики, всечесні отці!

Приводом до цього звернення стали певні публічні та непублічні процеси, які відбуваються останнім часом у нашій Церкві, та, на нашу думку, несуть загрози для становлення Православної Церкви України.

Як відомо, визнання української автокефалії та отримання томосу відбувалося в дуже непростих умовах – і зовнішніх, і внутрішніх. Важко проходили переговори і щодо створення ПЦУ, і щодо формату проведення Об’єднавчого Собору. Ми всі сподівалися, що з отриманням томосу від Вселенського патріарха всі пристрасті вгамуються, і почнеться копітка робота з розбудови нової Церкви.

Але одразу після цієї урочистої та радісної події почалися дивні та незрозумілі нам процеси, які ми пов’язуємо з неприпустимим владолюбством та амбіціями деяких церковних ієрархів. Не маємо сумнівів, що будь-якими потрясіннями в Православній Церкві України скористаються зовнішні та внутрішні сили, ворожі до її прав і свобод, наданих томосом, до майбутнього українського православ'я. Це може призвести до реставрації московських церковних традицій, неприйнятних сьогодні в Україні, і, як наслідок, до церковної та державної деградації.

Тому ми вважаємо мовчання злочином, і вимушені публічно виступити на захист нашої Церкви та України. Знаємо, що так чи інакше думки, що ми тут висловлюємо, поділяють не лише миряни, але й священики та архиєреї ПЦУ. Останнім, втім, часто важко декларувати свою позицію, зважаючи на можливий моральний та адміністративний тиск. Сподіваємося, це звернення допоможе їм втриматися від спокус та фатально помилкових рішень.

Причиною нашого занепокоєння є те, що чи не одразу після отримання томосу деякі архиєреї та церковні діячі, на догоду своїм владолюбним інтересам, почали робити заяви, які фактично дискредитують значення наданого Православній Церкві України Патріаршого і Синодального томосу. У цих заявах пропагується необхідність переформатування погоджених із Вселенською патріархією умови існування ПЦУ (це виправдовується посиланнями на попередню історію існування невизнаних Православних Церков), а також фактично розпалюється ворожнеча до «лукавих греків», які начебто «нас обдурили». Таким чином ставиться під сумнів як майбутнє Православної Церкви України, так і репутація Вселенського Патріархату.

Передусім йдеться про декілька інтерв’ю колишнього патріарха УПЦ КП Філарета та окремих заяв його однодумців, які не приховують свого категоричного несприйняття ані статусу визнаної Вселенським Патріархатом Православної Церкви України, ані порядку формування її керівних органів. З різних джерел ми отримуємо інформацію, що владика Філарет має намір вже найближчим часом зібрати єпископат ПЦУ (вже розіслані відповідні листи-запрошення) та спонукати їх як до внесення радикальних змін у Статут ПЦУ, так і до фактичного перетворення керівництва ПЦУ на дуумвірат за участю його та митрополита Київського і всієї України.

Зауважимо, що наміри владики Філарета перекреслити принципи демократичного управління ПЦУ, зазначені в томосі, й відродити практику 12 постійних членів Синоду, є копією авторитарної моделі керівництва Російською Церквою. Такі заклики до відновлення у ПЦУ де-факто «московського» авторитарного досвіду управління Церквою дуже дивно чути від владики Філарета Адже свого часу він сам визнавав, що відсутність інституту постійних членів Синоду «більше відповідає традиціям Київської Митрополії та дозволяє повніше залучити єпископів до управління Церквою».

Визнаючи заслуги владики Філарета в минулому, ми мусимо нагадати і наголосити, що саме наданий томос приєднує ПЦУ до сім'ї рівноправних автокефальних Помісних Церков, долаючи канонічну ізоляцію та безправність Української Церкви. Тому будь-які спроби дискредитувати томос, змінити Статут, ухвалений на Об’єднавчому Соборі, та відродити патріархат (а себе оголосити патріархом) знищують здобутки вікової боротьби православного народу України за автокефалію (зокрема, і самого владики Філарета, який довго боровся за це визнання). Але понад те – це веде до відновлення ізоляції ПЦУ, до реваншу проросійських сил в Україні, загрожує самому існуванню Української Церкви та держави Україна.

Ми переконані, що томос є великим даром Церкви-Матері, яка заради духовного звільнення України змушена була вступити у протистояння з амбітною та цинічною Московською патріархією та Російською державою. Тому ми маємо наголосити, що нинішні провокативні висловлювання владики Філарета щодо майбутнього розвитку ПЦУ зазіхають на канонічну репутацію Вселенського патріарха та відкривають шлях для масштабного проросійського реваншу.

Нагадуємо шановним архиєреям, що за умови їхньої підтримки (добровільної чи примусової) ревізії умов томосу, соборно обраний митрополит Київський фактично втрачає свій предстоятельський статус, а їхні власні титули і звання з канонічної точки зору анулюються в очах світового православ’я.

Тому закликаємо високодостойних архиєреїв, священиків та монахів не піддаватися на спокуси і міцно триматися Вселенської Православної Єдиної Соборної та Апостольської Церкви, канонічною частиною якої є Православна Церква України. А якщо хтось із архиєреїв не зможе втриматися від спокуси пограти в свою гру на противагу ПЦУ – нехай публічно оголосить про свої наміри.

Ми хочемо наголосити, що церковні «ігри престолів» несумісні ані з духом і буквою Євангелія, ані з ученням Православної Церкви «Князі народів володарюють над ними… але не буде так між вами» (Мф.20:25-26). Ми віримо, що ПЦУ має унікальну можливість не тільки об’єднати православних українців, але й стати добрим прикладом відходу від старих форматів управління для всього світового православ’я. Але це станеться, якщо її пастирі покажуть приклад служіння один одному та приборкання власних амбіцій заради добра всієї Церкви.

Ми закликаємо боголюбивих пастирів до збереження закладеної у томосі про автокефалію моделі керівництва Церквою як невід’ємного засадничого принципу нашого церковного устрою. Передусім це стосується складу Синоду, де передбачається ротація усіх його членів (окрім трьох постійних – на перехідний період). Сумнозвісне «митрополітбюро», як авторитарно-кланова ручна структура управління Церквою, має залишитися сумною ознакою тоталітарних часів. Також ми закликаємо поважати зусилля Вселенського Патріархату, української влади та українського народу, і зробити викладені в томосі принципи церковного устрою справжнім та єдиним дороговказом, не намагаючись щось додати, відняти чи переформатувати.

Преосвященні владики і всечесні отці самі можуть пересвідчитися, що умови церковного буття за новим Статутом набагато більше захищають їхні права та відкривають їм нові можливості у розбудові Церкви.
Ми знаємо про щире бажання Блаженнішого митрополита Епіфанія поступово реформувати українське православ'я, відродити та оновити парафіяльне життя, й підтримуємо ці добрі наміри.

Всі ми ділом, словом, і молитвою мусимо зробити усе, щоб наша Церква була якнайскоріше визнана у Вселенському православ'ї. Адже автокефалія Православної Церкви України – це не дивний історичний казус або тимчасовий політичний проект, а воля Духа Святого.

З любов’ю у Христі,

Члени ініціативної групи "10 тез для Православної Церкви України", та ми, що нижче підписалися:

__________________________________________________

ENGLISH
__________________________________________________
Appeal to the Episcopate and the clergy
of the Orthodox Church of Ukraine

Reverend bishops, dear fathers!

Certain public and non-public processes taking place recently in our Church which, in our opinion, are threatening the Orthodox Church of Ukraine, are the reason for this appeal.

As we all know, the recognition of Ukrainian autocephaly and the reception of the Tomos occurred under very difficult conditions, both internally and externally. Negotiations regarding the creation of the OCU and the format of the Unification Council were difficult. We all hoped that after the OCU received the Tomos of autocephaly from the Ecumenical Patriarch, all passions would subside and the hard work of building a new church would start
.
But immediately after this solemn and joyful event began strange and incomprehensible to us processes. We associate them with the unacceptable authority and ambitions of some hierarchs of the church. We have no doubt that any upheavals in the Orthodox Church of Ukraine will be used by external and internal forces which are hostile to its rights and freedoms provided by the Tomos and to the future of Ukrainian Orthodoxy. This may lead to the restoration of Moscow church traditions, which are unacceptable today in Ukraine, and, as a consequence, to church and state degradation.

Therefore, we consider silence as a crime, and we are compelled to publicly defend our Church and Ukraine. We know that one way or another, the thoughts that we are expressing here are shared not only by the laity, but also by the priests and bishops of the OCU. The latter, however, often find it difficult to state their position, given the possible moral and administrative pressure. Hopefully, this appeal will help them to refrain from temptations and fatal decisions.

The reason for our concern is that, not immediately after the reception of the Tomos, some bishops and church leaders began to make statements that in effect discredit the significance of the Orthodox Church of Ukraine to the Patriarchal and Synodal Tomos in the interests of their lust for power and ambitions. These statements promote the need for reformatting the conditions of the existence of the OCU which were agreed with the Ecumenical Patriarchate (this is explained by references to the previous history of the existence of unrecognized Orthodox Churches), as well as inflame enmity against the "wicked Greeks" who allegedly have "deceived us." Thus, the future of the Kyiv Metropoly, as well as the reputation of the Ecumenical Patriarchate, are put under question.

First of all, there are several interviews of the former patriarch of the UOC (Kyiv Patriarchate) Filaret and some statements of his associates who do not conceal their categorical rejection of the status of the OCU, which is recognized by the Ecumenical Patriarchate of the Orthodox Church of Ukraine, and the procedure of forming its governing bodies. From various sources, we receive information that Filaret intends to gather the bishopric of the OCU in the near future (the corresponding invitations have already been sent) and encourage them to make radical changes to the Charter of the OCU and to actually transform the leadership of the OCU into a duumvirate with the participation of him and Metropolitan of Kyiv and all of Ukraine.

We would like to note that the intentions of Vladyka Filaret to overturn the principles of democratic governance of the OCU specified in the Tomos, and to revive the practice of 12 permanent members of the Synod copy the authoritarian model of leadership of the Russian Church. It is very strange to hear such appeals to rehabilitate the de facto "Moscow" authoritarian experience of the Church's administration from Bishop Filaret. In his time, he himself admitted that the absence of the institute of permanent members of the Synod "is more in line with the traditions of the Kyiv Metropolis and allows fuller involvement of bishops in the administration of the Church."
Recognizing the merits of Vladyka Filaret in the past, we must remind and emphasize that the provided Tomos has connected the OCU to the family of equal autocephalous Churches, overcoming the canonical isolation and rightlessness of the Ukrainian Church. Therefore, any attempt to discredit the Tomos, to change the Statute approved by the Unification Council, and to revive the patriarchate (and declare himself a patriarch) destroy the achievements of the age-old struggle of the Orthodox people of Ukraine for autocephaly (in particular, that of Bishop Filaret, who fought for this recognition for a long time) ) But above all, this leads to a renewed isolation of the OCU, to the revenge of pro-Russian forces in Ukraine, and threatens the very existence of the Ukrainian Church and the State of Ukraine.

We are convinced that the Tomos is a great gift of the Mother Church, which, for the sake of the spiritual liberation of Ukraine, was compelled to confront the ambitious and cynical Moscow Patriarchate and the Russian state. Therefore, we stress that the present provocative statements of Bishop Filaret concerning the future development of the CPC encroach upon the canonical reputation of the Ecumenical Patriarch and open the way for a large-scale pro-Russian revanche.

We remind the dear bishops that if they support (voluntarily or forcibly) the revision of the conditions of the Tomos, the collegially elected metropolitan of Kyiv will actually lose his presiding status, and their own titles and titles will be annulled in the eyes of world Orthodoxy in terms of canonicity.

Therefore we call upon our honored bishops, priests, and monks to resist temptations and to hold fast to the Ecumenical Orthodox Single Catholic and Apostolic Church, of which the Orthodox Church in Ukraine is a canonical part. If one of the bishops cannot resist the temptation to play his own game against the OCU - let him publicly announce his intentions.

We want to emphasize that any church "Game of Thrones" or incompatible with the letter and spirit of the Gospel or the teachings of the Orthodox Church "Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them… But it shall not be so among you" (Matthew 20: 25-26). We believe that the OCU has a unique opportunity not only to unite the Orthodox Ukrainians but also be a good example of departing from old formats of management for all world's Orthodoxy. But that happens if it shepherds show an example of service to each other and curbing personal ambitions for the good of the whole Church.

We urge the God-loving shepherds to preserve the model of leadership of the Church, laid down in the Tomos of autocephaly as an inalienable fundamental principle of our church system. First of all, this concerns the composition of the Synod, which provides for the rotation of all its members (except for three permanent ones - during the transition period). The famous "metropolitan bureau" as an authoritarian-clan structure for manual control of the Church must remain a sad feature of totalitarian times. We also call to respect the efforts of the Ecumenical Patriarchate, the Ukrainian authorities, and the Ukrainian people, and to make the principles of the church system set forth in the Tomos the only true guide, without trying to add, subtract or reformat anything.

The reverend bishops and faithful fathers themselves can verify that the conditions of church life under the new Statute are much more protective of their rights and open up new opportunities for them to build up the Church.

We know about the sincere desire of His Beatitude Metropolitan Epiphany to gradually reform Ukrainian Orthodoxy and revive and renew parish life, and support these good intentions.

All of us, in action, word, and prayer, must do everything in order for our Church to be recognized in the world Orthodoxy as soon as possible. After all, autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine is not a strange historical incident or a temporary political project, but the will of the Holy Spirit.
__________________________________________________

Єпископ Гавриїл (Кризина), ПЦУ
Архієпископ Чернівецький і Хотинський Герман , ПЦУ

Андрій Багрій, Священик, ПЦУ
Сергій Бережной, Священик, ПЦУ
Василь Білик, Священнослужитель, ПЦУ
Протоієрей Петро Бойко, Проректор КПБА, ПЦУ
Василь Божаківський, Священик Тернопільсько-Бучацька єпархія ПЦУ
прот.Володимир Буграк, Священик, ПЦУ
Микола Бухній, Самбірський благочинний, ПЦУ
Володимир Вавринчук, протоієрей, ПЦУ
Миколай Варивода, Священнослужитель, ПЦУ
Петро Велігурський, Священик, ПЦУ
Василь Венгльовський, Священик, ПЦУ
Олексій Виноградов, Протоієрей ПЦУ, ПЦУ
Станіслав Волощенко, історик, диякон, ПЦУ
Олег Гах, Священик , ПЦУ
Іван Гащин, Священик ПЦУ , ПЦУ
ієромонах Сильвестр (Громик), ПЦУ
Іван Голуб, священик ПЦУ, ПЦУ
прот. Сергій Горбик, священик, голова проекту "Київське Православ'я", ПЦУ
Іван Грицюк, Протоієрей , військовий капелан , ПЦУ
Михаїл Грубняк, Протодиякон,секретар Чернівецько-Хотинської єпархії УПЦ, ПЦУ
Володимир Дерев'янко, священик, ПЦУ
Андрій Дудченко, Священик, викладач КПБА, ПЦУ
Василь Жуковський, протоієрей ставропігійного храму преп.Федора Острозького, ПЦУ
прот. Иоанн Замараев, Секретарь Херсонской епархии ПЦУ, ПЦУ
Прот.Володимир Зубілевич, Священик, ПЦУ
Петро Зуєв, священник, ПЦУ
Іван Іванюк, Священик, ПЦУ
прот. Роман Калатало, священник ПЦУ, ПЦУ
Маркіян Каюмов, Архімандрит, ПЦУ
Ігор Кметик, Священник , ПЦУ
Георгій Коваленко, Священик ПЦУ, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, ПЦУ
Ігор Козак, Диякон, ПЦУ
Архимандрит Константин, Свято-Миколаївський монастир, ПЦУ
Костянтин Корза, священик, ПЦУ
Володимир Коскін, Священик, настоятель храму., ПЦУ
Михаїл Кравчик, священик, ПЦУ
Максим Кравчук, Протоієрей, ПЦУ
Анатолій Куліш, Священик , ПЦУ
Володимир Курков, Ієрей, ПЦУ
прот. Микола Куцук, Священик, ПЦУ
прот. Миколай Лагодич, Доцент ЧНУ, священик, ПЦУ
Ярослав Левицький, Священик, ПЦУ
Павло Лисенко, Священик , ПЦУ
протоієрей Назарій Лозинський, Декан богословського факультету ЛПБА ПЦУ, ПЦУ
Іван Маковій, Священник , ПЦУ
прот. Володимир Марущак, Секретар Хмельницької єпархії, ПЦУ
Роман Марчишак, Священик , ПЦУ
Михайло Маслиган, Священик, ПЦУ
Руслан Матвієнко, Священик, ПЦУ
Ярослав Мінєєв, Священик, ПЦУ
Павло Мороз, Іподиякон, ПЦУ
Ігор Новосад, священик, ПЦУ
Богдан Огульчанський, священик, ПЦУ
Іван Оринчак, священнослужитель, ПЦУ
о.Степан Періг, Благочинний Підкамінського деканату, ПЦУ
Василь Петращук, священик, ПЦУ
Володимир Петрук, священик, ПЦУ
Василь Пишний, Священик, Рубанівське, ПЦУ
Петро Політило, Священик ПЦУ, ПЦУ
Іван Руденко, Священик, ПЦУ
Павло Сабара, священик, ПЦУ
Ігор Савва, священик, ПЦУ
Яків Савінов, Священник, ПЦУ
Михайло Сиротенко, Священик, лікар, ПЦУ
Михайло Сметанюк, священик ПЦУ, ПЦУ
Тарас Солук, Протоієрей, ПЦУ
Іван Сопронюк, Священик, ПЦУ
Андрій Стасюк, Історик, іподиякон, ПЦУ
Петро Стеблина, Священик , ПЦУ
Максим Стрихар, священик, ПЦУ
Павло Тєпін, Священик ПЦУ, Рубанівське, ПЦУ
Богдан Тимошенко, Священик, ПЦУ
Миколай Тишкун, Священик , ПЦУ
Віктор Урбанський, священик ПЦУ, ПЦУ
Віталій Федюк, священик , ПЦУ
Ієрей Василь Хаман, Священик, ПЦУ
Богдан Хилинський, священик, ПЦУ
Костянтин Холодов, Військовий капелан, ПЦУ
Олександр Чекановський, Священик ПЦУ, ПЦУ
Давид Чікаідзе, Протоієрей, ПЦУ
Іоан Чокалюк, Священик, ПЦУ
Дмитро Шаповалов, священик, ПЦУ
Петро Шатило, священик протоієрей, ПЦУ
Андрій Шиманович, священик, ПЦУ
Віталій Юренко, священник, ПЦУ
ЮРІЙ ЮРЧЕНКО, Священик, ПЦУ

Архім. Кирило Говорун, Професор університету Лойола Мерімаунт у Лос-Анджелесі, РПЦ
Яків Гольденберг, Голова ЛДПУ, ПЦУ
Андрій Григораш, Священик, Константинопольська Православна Церква
Микола Денисенко, професор Валпарайсо університету, диякон ПЦА
Дмитро Долгий, Протоієрей, УПЦ (МП)
прот.Володимир Заблоцький, Священик, ПЦА
Юрій Стругов, Священик, УПЦ у Відні Константинопольського Патріархату
Мирослав Шмигельський, священик, УПЦК
Костянтин Яковенко, священик, УПЦ (МП)
Michael Plekon, Priest-OCA, professor emeritus CUNY, USA
Ferenc Hidász, ijeromonach franciskanec, РКЦвУ
Димид Михайло, протопресвітер, професор, УГКЦ


Ірина Абрамович, Пенсіонер, ПЦУ
Євген Аврамчук, книговидавець, ПЦУ
Людмила Алєкс, ПЦУ
Анна Алтухова, Архітектор соціальних та бізнес-систем, ПЦУ
Іван Альмес, історик, ПЦУ
Чистякова Анастасія, ПЦУ
Віктор Андрейченко, It, ПЦУ
Олександр Андрєєв, ПЦУ
Станіслав, Андрієнко, ПЦУ
Василь Андрійчук, економіст, ПЦУ
Наталія Андріюк, ПЦУ
Світлана Антіпіна, вчитель, ПЦУ
Євгенія Аркушина, ПЦУ
Інна Архипова, Підприємець, ПЦУ
Наталія Атланова, Пенсионер, ПЦУ
Ірина Бакіна, службовець, ПЦУ
Світлана Баклан, ПЦУ
Христина Бакун, ПЦУ
Тамара Балабан, пенсіонер, ПЦУ
Олег Барамиков, ПЦУ
Яна Балашова, ПЦУ
Марія Банах, ПЦУ
Віталій Баран, Професор, ПЦУ
Артем Бардась, професор НТУ «Дніпровська політехніка», ПЦУ
Влад Батенко, ПЦУ
Башкатов Анатолій, ПЦУ
Анна Бевза, ПЦУ
Ждан Безвербний, ПЦУ
Олех Безкровний, ПЦУ
Тетяна Безусова, посадова особа органу місцевого самаврядування, ПЦУ
Марина Бекало, Адвокат, ПЦУ
Микола Бережнюк, інженер, ПЦУ
Берлянд Юлія, Лікар, ПЦУ
Ілля Бєй, викладач, перекладач, ПЦУ
Олексій Биканов, Інженер, ПЦУ
Елла Бистрицька, Професор, ПЦУ
Ганна Білаш, Бухгалтер , ПЦУ
Денис Білецький, ПЦУ
Василь Білик, ПЦУ
Оксана Білик, ПЦУ
Інна Білоус, Бухгалтер, ПЦУ
Людмила Білоусова, Домогосподарка, ПЦУ
Іван Бобітко, Музикант, ПЦУ
Дмитро Бобошко, Програміст, ПЦУ
Юрій Богдадюк, вчитель, ПЦУ
Алла Бойко, Професор, ПЦУ
Флоріна Бок, ПЦУ
Віталій Бондар, інженер, ПЦУ
Ладимир Бондар, менеджер, ПЦУ
Галина Бондаренко, ПЦУ
Володимир Бондаренко, сценаріст, ПЦУ
Ольга Бондарук, філолог, ПЦУ
Валентин Будкін, Художник, ПЦУ
Надія Букай, бухгалтер, ПЦУ
Оксана Букай, артист хорового колективу, ПЦУ
Сергій Буравель, ветеран АТО, ПЦУ
Олександр Бурейко, ПЦУ
Іван Буркуш, Лікар., ПЦУ
Лідія Бурлака, Пенсіонер, ПЦУ
Геннадій Бутенко, ПЦУ
Ліна Бутенко, Психолог, ПЦУ
Ірина Бутлер, Підприємець, ПЦУ
Думітращук Валентина, підприємець, ПЦУ
Влаева Валентина, ПЦУ
Парандій Валентина, науковець, ПЦУ
Олена Ванг, ПЦУ
Галина Варенюк, вчитель, ПЦУ
Михайло Варенюк, Псаломник, ПЦУ
Ольга Варшавець, ПЦУ
Олена Василевська, ПЦУ
Нагірний Василь, ПЦУ
Лариса Васильєва, КУА "КІНТО", ПЦУ
Наталія Васильченко, дизайнер, ПЦУ
Андрій Васін, ПЦУ
Олександр Вдовенко, Підприємець, ПЦУ
Анна Велікова, ПЦУ
Оксана Верник, ПЦУ
Юрій Вестель, Редактор, ПЦУ
Яна Вестель, редактор, перекладач, ПЦУ
Светлана Ветлова, Экономист, ПЦУ
Андрій Висоцький, ПЦУ
Тарас Висоцький, Політолог, ПЦУ
Годлевска Вікторія, ПЦУ
Микола Вінтонів, ПЦУ
Денис Вінюков, ПЦУ
Раїса Вітановська, художник, ПЦУ
Наталія Войціх, ПЦУ
Володимир Волковський, н.с. Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, ПЦУ
Віталій Волошин, ПЦУ
Євгенія Воротнікова, ПЦУ
Григорій Гаврилов, ПЦУ
Олена Гаврилюк, ПЦУ
Олена Гаврилюк, ПЦУ
Оксана Гаврилюк, вчитель, ПЦУ
Сергій Гаджилов, ПЦУ
Ольга Галаган, ПЦУ
Тетяна Гаркуша, редактор, ПЦУ
Ніна Гарник, Викладач, ПЦУ
Любов Гах, ПЦУ
Ольга Гейко, пенсіонерка, ПЦУ
Олена Герасімова, н.с. Інституту економіки та прогнозування НАН України, ПЦУ
Варвара Гнідко, ПЦУ
Вікторія Голоскевич, Менеджер, ПЦУ
Вікторія Голоскевич, Менеджер, ПЦУ
Яків Гольденберг, Голова ЛДПУ, ПЦУ
Руслан Гольонко, Викладач, ПЦУ
Інна Гончар, ПЦУ
Надія Гончаренко, Скрипалька, ПЦУ
Ігор Гончаренко, пенсіонер, ПЦУ
Валерій Горбань, програміст, ПЦУ
Валерій Горбань, програміст, ПЦУ
Галина Горбунова, Історик, ПЦУ
Дмитро Горєвой, директор Центру релігійної безпеки, ПЦУ
Василь Горобець, ПЦУ
Володимир Горобець, ПЦУ
Олена Горобець, ПЦУ
Сергій Горобець, ПЦУ
Вячеслав Горшков, ПЦУ
Богдан Горячий, Підриємець, ПЦУ
Віктор Гребенюк, редактор наукової літератури, ПЦУ
Сергій Гребенюк, ПЦУ
Юрій Гречин, Іконописець, ПЦУ
Ірина Григоренко, ПЦУ
Олексій Григор'єв, ПЦУ
Віктор Григорчук, ПЦУ
Ольга Григорчук, службовець, ПЦУ
Андрій Гринчук, Адвокат, ПЦУ
Ірина Гриценко, Фоп, ПЦУ
Євгеній Гриценюк, ПЦУ
Володимир Грищенко, ПЦУ
Олексій Грищенко, Поліграфіст, ПЦУ
Світлана Грищишина, журналіст, ПЦУ
Віра Грязнова, ПЦУ
Аксенія Гузенко, ПЦУ
Олексій Ґудзь, Студент , ПЦУ
Олександр Гурин, Семінарист, ПЦУ
Катерина Давидюк, Підприємець, ПЦУ
Сергій Давидюк, Моряк, ПЦУ
Марина Дановська, ПЦУ
Валентин Дановський, скульптор, ПЦУ
Юлія Дащук, викладач, Луцький НТУ, ПЦУ
Вероника Демьянова, Домохозяйка, ПЦУ
Маргарита Деркач, ПЦУ
Тетяна Деркач, Релігійний оглядач, інтернет-проект Cerkvarium , ПЦУ
Александра Дехтяренко, Пенсіонерка, ПЦУ
Вікторія Дзіковська, ПЦУ
Ірина Дідус, ПЦУ
Ростислав Дідух, Вірянин, ПЦУ
Тарас Дмитрик, Викладач, богослов, релігієзнавець, ПЦУ
Володимир Добруник, економіст, ПЦУ
Алла Довжик, історик, ПЦУ
Віктор Должанський, Власник бізнесу, ПЦУ
Сергій Досінчук, ПЦУ
Володимир Дребіт, ПЦУ
Олег Дрига, Адвокат, ПЦУ
Максим Дроздович, ПЦУ
Тетяна Дубрава, Інженер, ПЦУ
Володимир Дуда, ПЦУ
Любомир Дударчук, магістр історії, ПЦУ
Наталія Дудко, Менеджер, ПЦУ
Поліна Дудченко, Лікар, ПЦУ
Людмила Дух, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КВНЗ " ХАНО", ПЦУ
Орислава Дяковська, Бухгалтер , ПЦУ
Віталія Ємченко, Художник, ПЦУ
Олександр Єрємєєв, викладач, ПЦУ
Ольга Єрьоменко, ПЦУ
Забродська Світлана, Пенсіонер, ПЦУ
Задорожна Галина, ПЦУ
Захар Залізний, Студент КПБА, ПЦУ
Ірина Запорожець, ПЦУ
Ярослав Зварич, пенсіонер, ПЦУ
Лариса Загорулькіна, ПЦУ
Володимир Згонник, Лікар, ПЦУ
Валентина Звізда, ПЦУ
Олена Згортюк, ПЦУ
Олена Зеленець, вчитель, ПЦУ
Арсен Зінченко, історик Церкви, ПЦУ
Ігор Золотун, ПЦУ
Наталя Зубата, ПЦУ
Володимир Іванов, скульптор, ПЦУ
Олександр Іванов, Програміст, ПЦУ
Роман Івченко, ПЦУ
Ільницька Ольга, пенсіонерка, УГКЦ
Тетяна Ільєнко, ПЦУ
Георгій Калішкін, інженер, ПЦУ
Сергій Калуцький, Завідувач сектору "Старий замок" Кам'янець-Подільського державного музею-заповідника, ПЦУ
Влада Каменецька, Методист, ПЦУ
Оксана Карабельченко, біолог, християнка
Наталія Касур, ПЦУ
Валерій Качур, Інженер, ПЦУ
Володимир Козак, ПЦУ
Ольга Козак, ПЦУ
Катишева Інна, ПЦУ
Михайло Квітка, ПЦУ
Юлія Керея, Адвокат, ПЦУ
Людмила Кибальник, Вчитель, ПЦУ
Максим Кириченко, ФОП, ПЦУ
Тарас Кінаш, Юрист, ПЦУ
Галина Кіт, економіст, ПЦУ
Єлизавета Клевець, ПЦУ
Олена Клехо, Викладач, ПЦУ
Кирило Клименко, адвокат, ПЦУ
Артем Ключніков, ПЦУ
Василь Кметь, історик, ПЦУ
Ірина Кметь, Викладач, філолог, ПЦУ
Кобиліс Олександр, Лікар, ПЦУ
Вікторія Коваленко, Вікторія, ПЦУ
Тетяна Коваленко, ПЦУ
Олег Коваленко, інженер, ПЦУ
Ігор Коваль, головний інженер, ПЦУ
Неллі Ковальська, Журналіст, ПЦУ
Лілія Козак, Домогосподарка, ПЦУ
Роман Козань, ПЦУ
Василь Козлан, Юрист, ПЦУ
Світлана Кокоріна, ПЦУ
Валентина Колесниченко, ПЦУ
Анна Коломієць, Бухгалтер, ПЦУ
Олена Коломієць, Підтримую звернення, ПЦУ
Ларіон Конторер, ПЦУ
Олександр Коріневський, ПЦУ
Олексій Коробов, ПЦУ
Володимир Коровецький, Директор, ПЦУ
Світлана Короткова, ПЦУ
Станіслав Костак, студент, ПЦУ
Володимир Козлов, , ПЦУ
Ірина Костюк, вчитель, ПЦУ
Валентина Косюга, ПЦУ
Анатолій Кочурков, ПЦУ
Тетяна Кошова, ПЦУ
Наталія Кравченко, Engineer, ПЦУ
Лариса Кравчик, ПЦУ
Андрій Кравчук, ПЦУ
Марина Краковецька, ПЦУ
Олександр Крамаренко, пенсіонер, ПЦУ
ірина кремена, лікар, ПЦУ
Роман Кривонос, політолог, ПЦУ
Тетяна Крилюк, Викладач коледжу , ПЦУ
Тетяна Кудінова, юрист, ПЦУ
Алла Кужельна, Вчитель, ПЦУ
Поліна Кузьменко, пенсіонерка, ПЦУ
Аліна Курбатова, ПЦУ
Мирон Курилич, юрист, ПЦУ
Сергій Курінний, ПЦУ
Олександр Курман, енергетик, ПЦУ
Роман Кульчинський, журналіст, ПЦУ
Іван Кушерець, ПЦУ
Лариса Кушляк, ПЦУ
Андрій Лаврентович, ПЦУ
Валерій Ластовський, історик, ПЦУ
Олена Левжинська, пенсіонер, ПЦУ
Вікторія Левчук, ПЦУ
Олександр Левчук, Водій, ПЦУ
Сніжана Левчук, ПЦУ
Наталія Легка, ФОП, ПЦУ
Павло Лимар, ПЦУ
Ірина Лисенко, філолог, ПЦУ
Лисюк Віталій, Лікар, ПЦУ
Станіслав Литвинов, Режисер, ПЦУ
Олена Литвинова, ПЦУ
Лістунова Ірина, Лікар, ПЦУ
Шивілова Лія, швея, ПЦУ
Кравчук Лора, Вчитель, ПЦУ
Алла Лук"янчук, ПЦУ
Петро Любенко, ПЦУ
Полторак Людмила, ПЦУ
Данильченко Людмила, Пенсіонерка, ПЦУ
Олена Мазярко, ПЦУ
Сергій Макаренко, Пенсіонер, приватний підприємець, ПЦУ
Марта Максимець, ПЦУ
Роман Максимович, Довголітній член патріаршої ради УАПЦ (1994-2018), ПЦУ
Олена Макушненко, ПЦУ
Олександр Малишев, правник, ПЦУ
Антоніна Мальченко, пенсіонер, ПЦУ
Анатолій Мальчик, провідний інженер-електроник, ПЦУ
Володимир Малярчук, Магістр богослів'я, ПЦУ
Шевчук Марина, ПЦУ
Надія Маркова, вчитель, ПЦУ
Алла Марченко, ПЦУ
Людмила Маслюк, Менеджер, ПЦУ
Віталій Масненко, історик, професор, ПЦУ
Володимир Матлак, Студент КПБА, ПЦУ
Людмила Матушко, ПЦУ
Володимир Медведєв, лікар, ПЦУ
Марина Медведєва, юрист-міжнародник, ПЦУ
Євген Меліченко, ПЦУ
Ірина Мельник, PR manager, ПЦУ
Наталія Мельник, Асистент, ПЦУ
Оксана Мінченко, ПЦУ
Таїсія Мельниченко, підприємець, ПЦУ
Олга Меняйло, ПЦУ
Глухенький Микола, ПЦУ
Людмила Миколенко, Лікар, ПЦУ
Юлія Милакова, Пенсионер, ПЦУ
Тетяна Митальникова, Художник , ПЦУ
Юлія Михайлюк, Перекладач, ПЦУ
Павло Михед, вчений, ПЦУ
Олена Міготіна, ПЦУ
Сергій Місевич, Викладач вузу, ПЦУ
Людмила Мітюк, доцент КПІ ім. І.Сікорського, ПЦУ
Вадим Мішин, лікар, ПЦУ
Тетяна Мішкіна, ПЦУ
Ірина Міщенко, ПЦУ
Ярослава Міщенко, Журналіст, ПЦУ
Ілона Множинська, ПЦУ
Максим Молнар, прихожанин, ПЦУ
Галина Мороз, ПЦУ
Світлана Мотилюк, ПЦУ
Олександра Мудрицька, ПЦУ
Ліана Мусатова, керівник Міжнародного благодійного фонду, ПЦУ
Олена Мусійчук, ПЦУ
Наталя Мушинська, Юрист, ПЦУ
Ольга Надемская, ПЦУ
Вікторія Назаренко, редакторка, ПЦУ
Тетяна Назаренко, ПЦУ
Дмитро Назаренко, ПЦУ
Віталій Накопало, ПЦУ
Вадим Некипілий, ПЦУ
Галина Немировська, Редактор , ПЦУ
Світлана Нефьодова, ПЦУ
Оксана Нешта, пенсіонерка, ПЦУ
Анна Николо, ПЦУ
Оксана Нікітенко, дизайнер, ПЦУ
Наталія Нікітюк, ПЦУ
Ольга Нікітюк, ПЦУ
Костянтин Ніколенко, вчитель, ПЦУ
Ігор Нішта, Студент, ПЦУ
Андрій Новосад, ПЦУ
Тетяна Новосад, вчитель, ПЦУ
Роман Новосад, студент, журналіст, прес-секретар Свято-Хрестовоздвиженського храму села Ощів Горохівського деканату Волинської єпархії, ПЦУ
Вікторія Носіковська, Учитель, ПЦУ
Ірина Овчаренко, Підприємець, ПЦУ
Назар Ожга, Теолог, ПЦУ
Лариса Околот, пенсіонерка, ПЦУ
Олена Оксанич, ПЦУ
Алла Олексюк-Нехамес, лікар нейрофізіолог невролог викладач канд.мед.наук, ПЦУ
Алла Олексюк-Нехамес, канд.мед.наук викладач лікар невролог , ПЦУ
Андрій Олійник, інженер, ПЦУ
Світлана Олійник, ПЦУ
Омельченко Володимир, військовий, ПЦУ
Станіслав Оникієнко, ПЦУ
Станіслав Оникієнко, ПЦУ
Ольга Орайло, ПЦУ
Зоряна Орлик, Економіст, ПЦУ
Максим Осиевский, ПЦУ
Юрій Осійський, Викладач ВНЗ, ПЦУ
Олег Осташ, лікар, ПЦУ
Марина Осташ, ПЦУ
Омелян Островський, ПЦУ
Неля Павленко, Шахтар, ПЦУ
Павленко Світлана, пенсіонерка, ПЦУ
Олексій Павлусенко, Художник, ПЦУ
Олександр Пальчик, Юрист, ПЦУ
Олексій Панич, філософ, перекладач богословських творів, викладач історії філософії в духовних навчальних закладах
Олександр Панченко, Журналіст, ПЦУ
Тетяна Пасько, ПЦУ
Віктор Перебенесюк, науковець, пенсіонер, ПЦУ
Марія Пилипчак, хормейстер, етномузиколог, ПЦУ
Арсен Півторак, ПЦУ
Станіслав Підкович, Юрист, ПЦУ
Пілінкевич Галина, ПЦУ
Светлана Плахотникова, ПЦУ
Олег Плюта, ПЦУ
Олена Подолян, докторант, ПЦУ
Олена Подолян, пенсіонерка, ПЦУ
Валентина Полевська, головний бухгалтер, ПЦУ
Юлія Полівач, ПЦУ
Олександр Поліщук, ПЦУ
Світлана Поліщук, ПЦУ
Лілія Полтавець, ПЦУ
Наталія Полудень, ПЦУ
Олена Пономарьова, Інженер,хімік, ПЦУ
Дмитро Попов, Православний Українець, ПЦУ
Марія Посвістак, ПЦУ
Марія Посвістак, Економіст, ПЦУ
Костянтин Поцелуйко, Логіст, ПЦУ
Жанна Пригара, Викладач, ПЦУ
Світлана Прус, Доц. ЗНУ, ПЦУ
Анастасія Пташиць, студент, ПЦУ
Ірина Пугачова, Власник ТОВ, ПЦУ
Інна Пузань, домогосподарка, ПЦУ
Сергій Пустовіт, журналіст, ПЦУ
Пясецька Тамара, інженер, ПЦУ
Олеся П‘ятигорик, Підприємець, ПЦУ
Ольга Радченко, Релігієзнавець, ПЦУ
Андрій Ракецький, ПЦУ
Рашевська Олена, Лікар-бактеріолог, ПЦУ
Марина Ревенко, Інженер, ПЦУ
Андрій Резніченко, Менеджер з комунікацій, ПЦУ
Тетяна Рибакова, лікар, ПЦУ
Олег Рибачук, ПЦУ
Леонід Рибіцький, ПЦУ
Мирослав Римар, ПЦУ
Олена Рихлюк, ПЦУ
Галина Ришкова, Дизайнер, ПЦУ
Роля Віктор, ПЦУ
Олена Руденко, Біолог, ПЦУ
Ірина Рудкевич, Біотехнологія, ПЦУ
Рудь Сергій, Лікар, ПЦУ
Володимир Рудько, науковець, ПЦУ
Людмила Рябко, ПЦУ
Валентина Сабельнікова, Дизайн, ПЦУ
Олександр Саган, релігієзнавець, професор ІФ НАНУ, ПЦУ
Олег Світовець, Інженер, ПЦУ
Олена Світовець, ФОП рієлтор, ПЦУ
Мирослава Сенів, Художній керівник, ПЦУ
Елеонора Сергієнко, ПЦУ
Зозуленко Сергій, ПЦУ
Олексій Середа, ПЦУ
Михайло Сиволап, археолог, ПЦУ
Наталія Синицька, Пенсіонерка, ПЦУ
Ірина Сиротенко, ПЦУ
Олександр Ситник, Студент, ПЦУ
Тетяна Сичевська, ПЦУ
Олександр Сичугов, репрограф, ПЦУ
Костянтин Сігов, директор видавництва “Дух і Літера”, ПЦУ
Олег Сікало, , ПЦУ
Світлана Сікідіна, ПЦУ
Аліна Сікорська, Бухгалтер, ПЦУ
Костянтин Сільвейстров, дипломат, ПЦУ
Дмитро Скляренко, ПЦУ
АВ Славинська, Рієлтор, ПЦУ
Світлана Славна, ПЦУ
Андрій Смирнов, історик, Острозька академія, ПЦУ
Наталія Снігир, педагог, кондитер , ПЦУ
Лев Сологуб, Банківський співробітник, ПЦУ
Лідія Солом'янюк, Викладач, ПЦУ
Ганна Стасів, регент, ПЦУ
Олег Стеблев, ПЦУ
Дмитро Стембковський, ПЦУ
Софія Стецяк, ПЦУ
Ганна Стешенко, дизайнер, ПЦУ
Світлана Стовба, вчитель, ПЦУ
Роман Стоянович, Програміст , ПЦУ
Олександр Стрєльнік, ПЦУ
Олена Струць, Менеджер , ПЦУ
Анатолій Стукаленко, ПЦУ
Сумароков Артур, Кінокритик, ПЦУ
Володимир Сущенко, правник/пенсіонер, ПЦУ
Оксана Тарасова, Підприємець, ПЦУ
Людмила Тарковська, ПЦУ
Сергій Терепищий, викладач, ПЦУ


Андрій Терещук, ПЦУ
Козійчук Тетяна, пенсіонерка, ПЦУ
Олександр Тимощук, Інженер, ПЦУ
Вікторія Тихенко, ПЦУ
Надія Ткаченко, підприємець, ПЦУ
Наталія Толмач, Учитель, ПЦУ
Віктор Трегубов, головний редактор сайту "Петро і Мазепа", ПЦУ
Iрина Трегубова, Дизайнер, ПЦУ
Тарас Третяк, ПЦУ
Юлія Трубаєва, Домогосподарка, ПЦУ
Тамара Тумакова, економіст, ПЦУ
Тетяна Турбакова, ПЦУ
Вячеслав Турченко, ПЦУ
Владислав Умрихін, Підприємець, ПЦУ
Ольга Унгурян, ПЦУ
Роксолана Урбан, Фінансист, ПЦУ
Ксенія Фарина, Маркетолог, ПЦУ
Юрій Федів, ПЦУ
Алла Федій, ПЦУ
Микола Федоренко, ПЦУ
Федоренко Оксана, Медсестра, ПЦУ
Тетяна Фесенко, науковець, ПЦУ
ВІктор Фещенко, ПЦУ
Наталія Філіпченко , Мистецтвознавець, ПЦУ
Людмила Филипович, релігієзнавець, ПЦУ
Олена Фросиняк, Пп, ПЦУ
Роман Хаврюченко, ПЦУ
Любов Халілова, ПЦУ
Хінчук Алла, Пенсіонерка, ПЦУ
Микола Хмільовський, Львівський музей історії релігії, історик, ПЦУ
олексій холодов, ПЦУ
Олег Хома, професор, ПЦУ
Денис Хоменко, Старший лаборант кафедри історії України ЧНУ, ПЦУ
Інна Хомич, ПЦУ
Людмила Хомчук, Медпрацівник, ПЦУ
Юрій Храпунов, менеджер зовнішньо-економічної діяльності, ПЦУ
Валентина Хращевська, ПЦУ
Геннадій Христокін, ПЦУ
Віталій Хромець, Викладач , ПЦУ
Оксана Царенок, ПЦУ
Ігор Целуйко, пенсіонер, ПЦУ
Ігор Ціко, науковець, викладач, ПЦУ
Альберт Цукренко, Журналіст, музикант, ПЦУ
Валентина Цукренко, Вихователька, ПЦУ
Олексій Чекаль, Художник, ПЦУ
Тетяна Черенюк, ПЦУ
Олег Черненко, Заступник голови ГО ТО "Золота паланка", ПЦУ
юрій чернюшок, вчитель, ПЦУ
Олександр Чернявський, пенсіонер, ПЦУ
Михайло Чижиков, ПЦУ
Олексій Чистяков, ПЦУ
Микола Чмир, ПЦУ
Галина Чорномаз, ПЦУ
Юрій Чорноморець, професор і релігієзнавець, ПЦУ
Павло Чуб, IT, ПЦУ
Вадим Шабалін, ПЦУ
Олексій Шамрай, ПЦУ
Аля Шандра, головна редакторка сайту euromaidanpress.com, ПЦУ
микола швачко, пенсіонер, ПЦУ
Анна Шведова, ПЦУ
Ярослав Шевага, ПЦУ
Алла Шевенко, Бібліотекар, ПЦУ
Валентина Шевцова, пенсіонерка, ПЦУ
Дмитро Шевчук, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету "Острозька академія", ПЦУ
Михайло Шевчук, прихожанин, ПЦУ
Тарас Шевчук, пенсіонер, ПЦУ
Олена Шевчук, психотерапевт, ПЦУ
Юлія Шевчук, ПЦУ
Наталія Шиманська, ПЦУ
Віктор Шиманський, ПЦУ
ШИМЧУК ЛАРИСА, ПЕНСІОНЕРКА, ПЦУ
Лідія Шинкарук, Науковець, ПЦУ
Наталія Шкнєєва, Волонтер, ПЦУ
Світлана Шкіль, релігієзнавець, доктор філософських наук, ПЦУ
Mарія Шмельова, громадський діяч, ПЦУ
Сергiй Штиров, Пенсионер, ПЦУ
Любомир Шумаков, ПЦУ
Ольга Щевченко, ПЦУ
Валентина Щербань, ПЦУ
Любов Юмашева, ПЦУ
Ольга Юренко, ПЦУ
Анатолій Юринський, ПЦУ
Володимир Юрковський, ПЦУ
Олег Юрсик, Військовослужбовець, ПЦУ
Яніна Юхимук, Науковець, НАН України, ПЦУ
Юрій Яковенко, фізик, ПЦУ
Олена Яковчук, ПЦУ
Наталія Янкова, ПЦУ
Ігор Янченко, ПЦУ
Лідія Яременко, ПЦУ
Аліна Яроцька, ПЦУ
Ольга Ярошенко, ПЦУ
Наталія Яценко, ПЦУ
Олександр Яцюк, КДП, ПЦУ
Viktoria Markstedt, ПЦУ


МИРЯНИ НЕ З ПЦУ

Олексій Алєксєєв, Економіст, Християнство
Тарас Антошевський, історик, журналіст, УГКЦ
Мирослава Бакуш, УГКЦ
Едуард Бердник, УГКЦ
Марія Бердник, УГКЦ
Євгеній Бойко, РКЦвУ
Ольга Бойчук, УГКЦ
Ольга Бондаренко, Підприємець, УПЦ (МП)
Сергій Боровський, УПЦ (МП)
Леся Бужук, фізичний терапевт, УГКЦ
Ігор Бурдяк, УГКЦ
Алла Вайсбанд, викладач, керівник проектів, УПЦ (МП)
Іван Васюник, Громадський діяч, УГКЦ
Марта Великопольська, УПЦК
Діна Венгер, , Українська православна церква у США
Віталій Вервега, УГКЦ
Володимир Верес, пенсіонер, УГКЦ
Андрій Винник, УГКЦ
Роман Войтков, УПЦ (МП)
Галина Волошенко, економіст, УПЦ (МП)
Владислав Гаврилов, Історик, Християнство
Олександр Гаврюш, Приватний підприємець, Баптист
Михайло Гевко , семінарист, УГКЦ
Володимир Геншляк, священик, УГКЦ
Любомир Грицак, УГКЦ
Віталій Гуменний, УПЦ (МП)
Андрій Гусак, Юрист, УГКЦ
Наталія Гусар, УПЦ (МП)
Юрій Гуцол, УГКЦ
Михайло Данько, УПЦ (МП)
Віталій Дем‘янюк, інженер , Константинопольська ПЦ
Микита Демидюк, УГКЦ
Петро Демкович, художник, УГКЦ
Володимир Драгонер, військовий пенсіонер, УБД , УПЦ (МП)
Юрій Дребот, Докторант Люблінського Католицького Університету (Польща), РКЦвУ
Андрій Дутко, інженер, УГКЦ
Олег Дух, історик, УГКЦ
Віталій Жовнірів, ФОП, УГКЦ
Олег Жур, Підприємець, ЗЕД, УПЦ (МП)
Ольга Затовська, УПЦ (МП)
Андрій Зубков, копірайтер, протестант
Шоприна Інна, Медична сестра, УГКЦ
Андрій Кадикало, Викладач, УГКЦ
Сергій Кандул, православна церква у діаспорі
Роман Климовський, УГКЦ
Ірина Ключковська, Викладач, УГКЦ
Галина Когут, викладач, науковець, ЛНУ, УГКЦ
Людмила Коляда, УПЦ (МП)
Людмила Копейка, Предприниматель, УПЦ (МП)
Василь Корецький, православний українець
Юрій Костишин, лікар, УГКЦ
Дмитро Кузьменко, письменник, УПЦ (МП)
Галина Курас, перекладач, РКЦвУ
Олена Куртяк, нотаріус, УГКЦ
Оксана Лукасевич, Лікар, УГКЦ
Руслан Лущай, православний українець
Ященко Людмила, Спеціаліст із додрукової підготовки файлів у поліграфії, 8 років у УПЦ (МП), зараз поза будь-якою церквою
Світлана Люта, УПЦ (МП)
Юлія Максимчук, Філолог, УГКЦ
Марія Маланчук, перекладач, УГКЦ
Станіслав Малюченко, Фінанси, УПЦ (МП)
Мирослав Маринович, колишній політвя'зень, УГКЦ
Aндрій Марчук, УГКЦ
Олександр Мельничук, Військовослужбовець, УПЦ (МП)
Дарія Микульчик, УГКЦ
Юрій Мисів, студент, УГКЦ
Володимир Мірошниченко, CEO, УПЦ (МП)
Виталь Моргунюк, науковець, УГКЦ
Дарина Морозова, патролог, УПЦ (МП)
Михайлунів Наталя, Бухгалтер , УГКЦ
Олександр Науменко, УГКЦ
Марія Нестеренко, УГКЦ
Марина Никончук, Не працюю, декрет, УПЦ (МП)
Маркіян Остапчук, Редактор, УПЦ Діаспори (Вселенський Патріархат)
Світлана Павлик, УГКЦ
Віталій Паздрій, Доцент КНЕУ імені Вадима Гетьмана, РКЦвУ
Олександр Панасюк, Доцент , УПЦ (МП)
Тарас Папка, УГКЦ
Сергій Пасіченко, самозайнятий , УГКЦ
Мирослава Пивкина, УПЦ (МП)
Ольга Пивоварчук, УГКЦ
Михайло Пилипко, вчитель, УПЦ (МП)
Тетяна Полт, Християнка
Родіон Попов, Лютеранин
Олег Правець, УГКЦ
Дар'я Примакова , УПЦ (МП)
Ганна Путова, історик, РКЦвУ
Олена Пшенична, Редактор , УГКЦ
Михайло Романишин, УГКЦ
Петро Рошко, Буровий майстер, УГКЦ
Сергій Рощук, Полська православна церква
Галина Рудяк, Лікар, УГКЦ
Ірина, Самар, авіа-інженер, Українська Православна Церква в Канаді
Валентина Сапачук, Пенсіонер, УПЦ (МП)
Юрій Семенюк, Пенсіонер, УПЦ (МП)
Василь Сидоренко, Редактор «Катедральних Дзвонів», Торонто, Канада, УПЦК
Тетяна Сичугова, Художник, УПЦ (МП)
Наталія Скорейко, УГКЦ
Володимир Скудар, Військовій, УПЦ (МП)
Роман Смілка, Журналіст, УГКЦ
Олег Соколов, УПЦ (МП)
Сорочак Наталія, пенсіонер, УГКЦ
Анна Ставицька, УГКЦ
Олекса Стасевич, громадський активіст, УГКЦ
Оксана Стрільчук, УПЦ (МП)
Степан Стрільчук, Псалт (Церковнослужитель), УПЦ (МП)
Тарас Тимо, Викладач, УГКЦ
Марина Тішкова, редактор, хрещена православною, за переконаннями агностик
Богдан Трояновський, видавець, УГКЦ
Микола Тютюн, РКЦвУ

Дмитро Федорчак, перекладач, громадський діяч, ЄХБ
Василь Федюк, турист, УГКЦ
Неллі Фурсова, економіст, РКЦвУ
Сергій Хільчук, самозайнятий, УПЦ (МП)

Марія Хомишин, УГКЦ
Вадим Христюк, православний українець
Сергій Ципцук, військовий(інвалід афгану), УПЦ (МП)
Михайло Цібере, Менеджер , УГКЦ
Іван Чегда, УГКЦ
Олександр Шворак, лікар, УПЦ (МП)
Жанна Шевченко, журналіст, Українська Лютеранська Церква
Ігор Шелевицький, науковець, Християнин
Наталія Шуляк, Медсестра, Православна церква Чеських земель і Словаччини
Олена Юрас, викладач, УПЦ (МП)
Олена Яковенко, Інженер, УПЦ (МП)
Ігор Яцурак, УГКЦ


(щоби додати Ваш підпис, заповніть форму. Ваше ім'я тут з'явиться після перевірки).
І приєднуйтеся до фб-сторінки "10 тез": https://www.facebook.com/desyat.tez


Email address *
Арсен Зінченко *
Your answer
історик церкви
Your answer
Релігійна/церковна приналежність *
Бажаєте отримувати новини по цьому маніфесту? *
Ваші коментарі
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service