แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการ (สำหรับผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
คำชี้แจง : กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ (กรณีรับบริการเป็นเด็กให้ผู้ปกครองเป็นคนตอบ)
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. การศึกษา *
Required
4. วันรับบริการในครั้งนี้ *
Required
5. อาชีพ *
Required
6. ประเภทการใช้บริการ(ในกรณีใช้บริการมากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกเพียง 1 ประเภทที่ต้องการให้ความเห็น) *
ส่วนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ
คำชี้แจง : ในการรับบริการในครั้งนี้ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสิชลเพียงใด ให้ท่านเลือกช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน โดยเรียงระดับจากความพึงพอใจน้อยที่สุดถึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามลำดับ
2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1. การบอก อธิบาย ชี้แจง ติดประกาศ หรือแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
2. การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือประกาศไว้ ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน
3. ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ไม่เลือกปฏิบัติ หรือมีความเสมอภาคการให้บริการ
4. ความสะดวก รวดเร็วการให้บริการ
5. ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่คาดหวัง
2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาท
2. เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจง ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
4. เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
2.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/มีการประชาสัมพันธ์การบริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด
3. อุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการที่เพียงพอ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เตียงนอน เป็นต้น
4. ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการบริการ เช่น กล่องรับความเห็น จุดรับข้อร้องเรียน
5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ เป็นต้น
6. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
2.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของให้บริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ (รักษาหาย หรือ อาการเจ็บป่วยดีขึ้น)
2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มเวลา คุ้มประโยชน์
3. ได้รับการบริการที่ดี และมีคุณภาพ
ส่วนที่ 3 เรื่องที่ไม่พึงพอใจจากการรับบริการในครั้งนี้
*
Required
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
1.
Your answer
2.
Your answer
3.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms