แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566
คำชี้แจง : กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ (กรณีรับบริการเป็นเด็กให้ผู้ปกครองเป็นคนตอบ)
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. การศึกษา *
Required
4. วันรับบริการในครั้งนี้ *
Required
5. อาชีพ *
Required
6. ประเภทการใช้บริการ(ในกรณีใช้บริการมากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกเพียง 1 ประเภทที่ต้องการให้ความเห็น) *
ส่วนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ
คำชี้แจง : ในการรับบริการในครั้งนี้ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสิชลเพียงใด ให้ท่านเลือกช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน โดยเรียงระดับจากความพึงพอใจน้อยที่สุดถึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามลำดับ
1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย
3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก
5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1. การบอก อธิบาย ชี้แจง ติดประกาศ หรือแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
2. การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือประกาศไว้ ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน
3. ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ไม่เลือกปฏิบัติ หรือมีความเสมอภาคการให้บริการ
4. ความสะดวก รวดเร็วการให้บริการ
5. การให้คำแนะนำเพื่อการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง เมือกลับไปที่บ้าน
2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาท
2. เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการบริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจง ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
4. เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
2.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/มีการประชาสัมพันธ์การบริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด
3. อุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการที่เพียงพอ เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เตียงนอน เป็นต้น
4. ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการบริการ เช่น กล่องรับความเห็น จุดรับข้อร้องเรียน
5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ เป็นต้น
2.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของให้บริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พอใจน้อย (2)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจมาก (4)
พอใจมากที่สุด (5)
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ (รักษาหาย หรือ อาการเจ็บป่วยดีขึ้น)
2. ได้รับการบริการที่ดี และมีคุณภาพ
2.5 ความพึงพอใจต่อจุดรวมบริการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
พึงพอใจน้อย (2)
พึงพอใจปานกลาง (3)
พึงพอใจมาก (4)
พึงพอใจมากที่สุด (5)
1. ความพึงพอใจตอแผนกทำบัตรผุ้ป่วย
2. ความพึงพอใจต่อจุดคัดกรอง (ซักประวัติ) เพื่อรอรับการตรวจจากแพทย์
3. ความพึงพอใจต่อแผนกตรวจเลือด/ปัสสาวะ (ถ้าไม่ได้ใช้บริการนี้ให้ข้ามไปข้อต่อไป)
4. ความพึงพอใจต่อแผนกเอกซเรย์ (ถ้าไม่ได้ใช้บริการแผนกนี้ให้ข้ามไปตอบข้อต่อไป)
5. ความพึงพอใจต่อแผนกจ่ายเงิน
ุ6. ความพึงพอใจต่อแผนกจ่ายยา
ส่วนที่ 3 สิ่งที่ไม่พึงพอใจจากการรับบริการในครั้งนี้ (ถ้ามีโปรดระบุ จะขอบคุณ)
ส่วนที่ 4 ชื่นชม (ถ้ามี โปรดระบุ จะขอบคุณ)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy