ПРАШАЛНИК ЗА ОЦЕНА НА НИВОТО НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНИТЕ ДОЛЖНОСТИ И ПОЈАВА НА КОРУПТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА
Оваа анкета дава можност да го изразите своето мислење дали и колку Царинската управа успешно и ефикасно ги спроведува активностите за спречување на појавата на злоупотреба на службена положба и на корупцијата во Царинската управа. Ве замолуваме да бидете учесници при спроведувањето на поставената анкета со цел заеднички да ги детектираме можните насоки во кои ќе постигнеме намалување на корупцијата и судирот на интереси и подобрување на еднаквите можности на сите учесници во царинското работење.

Ве молиме внимателно да го прочитате секое прашање и да одговорите целосно и искрено. Дадени се прашања преку кои можете да ги изразите вашите ставови и мислење. За секое прашање Ве молиме заокружете го одговорот кој најблиску го претставува Вашето гледиште и дадете дополнителни информации односно појаснувања (каде тоа се бара) на понудените прашања.
Анкетата е АНОНИМНА и се спроведува по електронски пат.
Однапред Ви благодариме за дадените одговори и Вашето учество.
Царинска управа на Република Македонија

I ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТАНИКОТ
1. Возраст
Your answer
2.Пол
3. Степен на Ваше образование
4. Статус на учесник во царинска постапка
ако сте одговориле со „Друго” наведете со каков статус сте учесник во царинска постапка
Your answer
5. Работно место
6. Работно искуство
7. Период на учество во царинската постапка
8. место на живеење
Your answer
II ПРАШАЛНИК
1. Дали Царинската управа поседува сопствен капацитет за справување со корупцијата?
2. Дали вработените во Царинската управа можат да го искористат своето дискреционо право и овластување при вршење на службената должност за нивна сопствена корист односно да го злоупотребат?
3. Дали на вработените во Царинската управа им се дадени големи дискрециони права и овластувања во вршење на службената должност?
4. Дали сте спремни да се спротивставите на корупцијата?
5. Доколку вработен во Царинската управа е вмешан во коруптивни дејствија дали ќе го пријавите?
6. Дали сте пријавиле вработен во Царинската управа вмешан во коруптивни дејствија?
7. Дали се чуствувате сигурни да пријавите случаи на злоупотреба на службените должности и овластувања и коруптивни дејствија сторени од страна на царински службеник?
8. Доколку сте одговориле „Не“, која е причината за непријавувањето на случаи на корупција?
ако сте одговориле со „Друга причина” наведете ја истата
Your answer
9. Дали некогаш царински службеник Ви побарал мито?
10. Доколку сте одговориле „Да“, колку често тоа Ви се случува?
11. Доколку сте одговориле „Да“ на 9, на каков начин Ви е побарано мито?
12. Според Вас кој најчесто бара мито? (можете да заокружите повеќе одговори)
ако сте одговориле со „Други лица” наведете го статусот на лицето/службеникот
Your answer
13. Доколку царински службеник Ви побарал мито што најчесто било побарано од Вас?
14. Дали некогаш сте понудиле мито?
15. Според Вас кој најчесто нуди мито? (можете да заокружите повеќе одговори)
ако сте одговориле со „Други лица” наведете го статусот на лицето/службеникот
Your answer
16. Според Вас во кој сегмент постои корупција во Царинската управа? (можете да заокружите повеќе одговори)
17. Дали според Вашето мислење корупцијата е прифатлива односно е оправдана?
ако сте одговориле со „Да” наведете ги причините
Your answer
18. Дали знаете што е судир на интереси?
19. Доколу сте одговориле „Да“, дали според Вас во Царинската управа постои судир на интереси?
20. Дали судирот на интереси влијае негативно при спроведувањето на царинските постапки?
21. Според Вашето искуство колку судирот на интереси е застапен во Царинската управа?
22. Дали Царинската управа поседува сопствен капацитет за справување со судирот на интереси?
23. Дали се чуствувате сигурни да пријавите судир на интереси?
24. Доколку сте одговориле „Не“, која е причината за непријавувањето на судир на интереси?
ако сте одговориле со „Друга причина” наведете ја истата
Your answer
25. Дали некогаш сте биле во состојба на судир на интереси?
26. Дали вработените во Царинската управа поседуваат чесност и интегритет?
27. Дали Царинската управа е доволно транспарентна во борбата со корупцијата?
28. Дали сте запознаени со начините за пријавување на корупција и случаи на судир на интереси во Царинската управа?
29. Дали сметате дека истите се доволни или постои и друг начин на пријавување на вакви случаи во Царинската управа?
ако сте одговориле со „Да” наведете го Вашиот предлог
Your answer
30. Дали корупцијата во Царинската управа може да се намали?
ако сте одговориле со ,,Не“ образложете ги причините
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service