แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 2558
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ระดับการศึกษาสูงสุด *
Required
สถานภาพของผู้มารับบริการ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการอ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
4. การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
5. การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
6. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
7. ความเต็มใจและความพร้อมการให้บริการอย่างสุภาพ
8. ความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
9. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
10. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
11. ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
12. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
13. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
14. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
15. ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms