แบบสอบถาม ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดอุดรธานีในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดอุดรธานีในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะนำไปวิเคราะห์สรุปเป็นภาพสะท้อนความคิดของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดอุดรธานี และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิต
**ทางโรงเรียนสาธิตฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเติมคำตอบและเลือกคำตอบที่เป็นจริงมากที่สุด**
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศของท่าน
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. รายได้รวมโดยเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน(โดยประมาณ)
5. อาชีพ
6. บุตรหลานของท่านปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือไม่
7. ท่านต้องการให้บุตร/หลาน ของท่านศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรใด
8. เมื่อบุตร/หลานของท่านศึกษาจบในระดับชั้นอนุบาล ท่านต้องการจะนำบุตร/หลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือไม่
9. ท่านมีความมุ่งหวังว่าหลังจากส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมฯที่ท่านเลือกแล้ว บุตรหลานของท่านจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในระดับใด
1. โรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอน / การศึกษา / ความรู้และหลักสูตรที่มีคุณภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. โรงเรียนมีการจัดการ การบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียนที่มีคุณภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทัศนคติต่อการให้การศึกษาแก่เด็กที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอยและเอาใจใส่ต่อบุตรเป็นอย่างดีและทั่วถึง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (ขนาดพื้นที่ อาณาบริเวณโรงเรียน ภูมิทัศน์) มีความสะอาดและปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในโรงเรียนที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. เป็นโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กที่จบการศึกษาออกไป
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติและบุคลิกภาพของนักเรียนที่เข้มงวด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่น่าสนใจให้เด็กได้ร่วมทำ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. นักเรียนของโรงเรียนมีความประพฤติและผลการเรียนของเด็กนักเรียนในระดับที่สูง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. โรงเรียนมีความสะดวกในด้านการคมนาคม การจราจรและการเดินทางไปมาสะดวกไม่ไกลจนเกินไป และทำให้ลูกต้องเป็นทุกข์ในการเดินทาง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. เป็นโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่าย / ค่าเทอมที่สัมพันธ์กับสถานะทางการเงิน อยู่ในกำลังที่พอส่งได้ / อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. เพื่อนๆ ที่เรียนอยู่ในชั้นเดียวกันกับลูก มาเรียนที่นี่กันหลายคน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เยอะจนเกินไป
น้อยที่สุด
มากที่สุด
17. สัดส่วนของครูและเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนนักเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
18. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี โดยพิจารณาจากผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา, ผลสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT), ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
19. โรงเรียนมีระบบติวเด็กและส่งเสริมให้เด็กไปแข่งขันทักษะความสามารถในด้านต่างๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
20. มีพี่ / ลูกพี่ลูกน้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่จะนำบุตรไปศึกษาต่อ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
21. เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่จะนำบุตรไปศึกษาต่อ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
22. อื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
ปัจจัยที่ระบุในข้อ 22 ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms