วิชาชีพครู ชุดที่ 6
1. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนระวางโทษไว้ตามข้อใด *
1 point
2. ใครเป็นผู้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม *
1 point
3. ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ประสงค์ขอรับใบอนุญาตตามประเภทที่เคยได้รับต้องถูกเพิกถอนพ้นกำหนดกี่ปี *
1 point
4. ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องยื่นขอก่อนวันที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน *
1 point
5. หากประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ยื่นต่อเลขาธิการคุรุสภาได้ด้วยวิธีใด *
1 point
6. การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเท่าใด *
1 point
7. การยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุด หรือสูญหายให้ยื่นคำขอต่อผู้ใด *
1 point
8. ใบแทนใบอนุญาตให้มีคำว่า “ใบแทน” เป็นตัวอักษรสีแดง ขนาดโตกว่าอักษรธรรมดา ประทับไว้อย่างใด *
1 point
9. การยื่นขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเท่าใด *
1 point
10. รูปถ่ายที่ใช้สำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ต้องถ่ายไว้ไม่เกินกี่เดือน *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service