แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
Clear selection
ข้อมูลนักเรียน
Clear selection
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2923 เด็กหญิงกชพร จีนเมือง
Clear selection
2. 2924 เด็กหญิงกาลเกศ นาคมา
Clear selection
3. 2925 เด็กหญิงฐิดาพร ศรีบุญนาค
Clear selection
4. 2927 เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีวันนา
Clear selection
5. 2929 เด็กหญิงนุจรีย์ สว่างศรี
Clear selection
ุ6. 2930 เด็กหญิงวรรณวลี วรรณโภคา
Clear selection
7. 2931 เด็กหญิงศศิประภา กันยา
Clear selection
8. 2933 เด็กหญิงสุวพัชร อ่อนศรี
Clear selection
9. 2934 เด็กชายกฤษณะ ประภาพิทักษ์
Clear selection
10. 2935 เด็กชายกลางไทย นรสิงห์
Clear selection
11. 2936 เด็กชายจิรวัฒน์ เพชรไทย
Clear selection
12. 2937 เด็กชายชนาภัทร์ ลาเสือ
Clear selection
13. 2938 เด็กชายวรพงษ์ พุ่มจำปา
Clear selection
14. 2939 เด็กชายวัชรินทร์ สินตะมะ
Clear selection
15. 2940 เด็กชายสุวพัชร พุ่มจำปา
Clear selection
16. 2941 เด็กชายอิงควัต สิงห์สม
Clear selection
17. 2942 เด็กชายจักรกฤษณ์ พุ่มพูล
Clear selection
18. 2943 เด็กชายณัฐพงศ์ โทบุดดี
Clear selection
19. 2944 เด็กชายภัทรภณ เทียนหิรัญ
Clear selection
20. 2945 เด็กชายอัษฎาวุธ หนุนกลาง
Clear selection
21. 2956 เด็กหญิงสุพัชชา ไทรชมภู
Clear selection
22. 3020 เด็กหญิงเนตรนรินทร์ แก้วโปธา
Clear selection
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy