แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ข้อมูลนักเรียน
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2923 เด็กหญิงกชพร จีนเมือง
2. 2924 เด็กหญิงกาลเกศ นาคมา
3. 2925 เด็กหญิงฐิดาพร ศรีบุญนาค
4. 2927 เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีวันนา
5. 2929 เด็กหญิงนุจรีย์ สว่างศรี
ุ6. 2930 เด็กหญิงวรรณวลี วรรณโภคา
7. 2931 เด็กหญิงศศิประภา กันยา
8. 2933 เด็กหญิงสุวพัชร อ่อนศรี
9. 2934 เด็กชายกฤษณะ ประภาพิทักษ์
10. 2935 เด็กชายกลางไทย นรสิงห์
11. 2936 เด็กชายจิรวัฒน์ เพชรไทย
12. 2937 เด็กชายชนาภัทร์ ลาเสือ
13. 2938 เด็กชายวรพงษ์ พุ่มจำปา
14. 2939 เด็กชายวัชรินทร์ สินตะมะ
15. 2940 เด็กชายสุวพัชร พุ่มจำปา
16. 2941 เด็กชายอิงควัต สิงห์สม
17. 2942 เด็กชายจักรกฤษณ์ พุ่มพูล
18. 2943 เด็กชายณัฐพงศ์ โทบุดดี
19. 2944 เด็กชายภัทรภณ เทียนหิรัญ
20. 2945 เด็กชายอัษฎาวุธ หนุนกลาง
21. 2956 เด็กหญิงสุพัชชา ไทรชมภู
22. 3020 เด็กหญิงเนตรนรินทร์ แก้วโปธา
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service