แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม "การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง version 3.3"
วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปิยะบุตร์
เพศ *
ด้านวิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
มีการใช้เวลาตามทำกำหนดไว้
การตอบคำถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
อาหาร มีความเหมาะสม
ด้านความรู้ ความเข้าใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ ความเข้าในในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ก่อน" การอบรม
ความรู้ ความเข้าในในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "หลัง" การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
Your answer
หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms