แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ปีงบประมาณ 2561
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
    2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
              เขต 33 ในการบริหารจัดการศึกษา 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่อง (    ) ทีตรงกับสภาพเป็นจริงของท่าน
1.เพศ *
2.อายุ *
3.ระดับการศึกษา *
4.สถานภาพของผู้มารับบริการ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. Report Abuse