แบบสำรวจ Feedback ต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (สำหรับหลักสูตรที่รับการประเมิน)

คำชี้แจง : แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question