แบบประเมินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ *
2.สถานะ *
3.สังกัดคณะ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หนังสือที่นำมาให้คัดเลือกมีความทันสมัย และมีความหลากหลาย
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนตรงตามความต้องการ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและตรงกับศักยภาพของอาจารย์
ระบบเสนอซื้อหนังสือออนไลน์ เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ ง่ายต่อการเข้าถึง อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสนอซื้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Report Abuse