ลงทะเบียน ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

** หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารที่หน้าห้องประชุมราคา 950 บาทต่อท่าน **
โรงแรม / หน่วยงาน *