แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.ร.ศร. หลักสูตร นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๑๘ (๒/๕๗) (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา)
เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจาก รร.ร.ศร. หลักสูตร นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๑๘ (๒/๕๗)

*คำชี้แจง*
รร.ร.ศร.มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและ
และการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการผลิตนายทหารประทวนให้สามารถ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หัวหน้าชุดยิง
ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๑๘ (๒/๕๗) กรุณาให้คำตอบทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการผลิตนายทหารประทวนของ รร.ร.ศร. ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดให้ข้อมูลในตอนท้ายของแบบติดตาม

**ความมุ่งหมายของหลักสูตร**
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบติดตาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถ
1. สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับผู้บังคับหมู่ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ครูฝึกทหารได้
2. สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการยิงปืนเล็กยาวได้อย่างแม่นยำ
3. มีความรู้ทางยุทธวิธีระดับหมู่ ตอน หมวดปืนเล็กและมีความรู้พื้นฐานทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารราบ
4. มีสมรรถภาพร่างกายตรากตรำต่อการปฏิบัติการทางทหารได้

***เมื่อท่านกรอกแบบสอบถามเสร็จแล้ว กรุณากดปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างของแบบติดตาม เพื่อส่งข้อมูลของท่านให้กับ
รร.ร.ศร.ต่อไป***

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดของท่าน คือ *
Your answer
ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน คือ *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก
3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย
1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
1. ความรู้ความสามารถ : ด้านวิชาการ *
5
4
3
2
1
1.1 ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่บรรจุ/ปฏิบัติงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หัวหน้าชุดยิง
1.3 ความสามารถทำหน้าที่ครูฝึกทหารได้
1.4 ความสามารถใช้อาวุธประจำกาย และการยิงปืนเล็กยาว
1.5 ความรู้พื้นฐานทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารราบ
1.6สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
2. ความรู้ความสามารถ : พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน *
5
4
3
2
1
2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
3. คุณลักษณะ : ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ *
5
4
3
2
1
3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3.9 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.10 ความยุติธรรม ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค
3.11 ความเป็นผู้นำ
3.12 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
4. คุณลักษณะ : คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ *
5
4
3
2
1
4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
4.4 การมีสัมมาคารวะ
4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตร นนส.ทบ.๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๑๘ (๒/๕๗)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms