ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන සියළුම නිලධාරීන් සම්බන්ධ තොරතුරු
(සැ.යු:- සෑම මසකම 01 වන දින මෙම තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. ඔබ කාර්යාලයට අදාල නිලධාරීන් නොමැති නම් හෝ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නොවේනම් 0 ලෙස සඳහන් කළ යුතුය)
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය *
ප්‍රාදේශීය ලේකම් *
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් *
ගණකාධිකාරී *
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) *
පරිපාලන නිලධාරී *
පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී *
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් *
සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක *
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී *
කළමනාකරණ සහකාර *
සංවර්ධන නිලධාරීන් (රාජ්‍ය පරිපාලන / ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත) *
සංවර්ධන සහකාර *
සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර *
සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහකාර *
කාර්මික නිලධාරී *
තාක්ෂණ සහයක *
තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර *
ග්‍රාම නිලධාරී *
රියදුරු *
කාර්යාල කාර්ය සහයක *
මුරකරු *
සනීපාරක්ෂක කම්කරු *
උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී ( II අදියර) *
උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී (III අදියර) *
උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී (2020 වර්ෂයේ අනුයුක්ත) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy