แบบสำรวจความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยง รพ. เกาะคา 60
หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความเสี่ยง(RM) ของบุคลากรในโรงพยาบาลเกาะคา เพื่อที่ทีมความเสี่ยงจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลโดยอยู่ในมาตรฐานความเสี่ยงต่อไป
Section A : ข้อมูลทั่วไป
โปรดตอบแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจุดปฏิบัติงานของท่าน
โปรดระบุชื่อ-สกุล ของท่าน *
กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ของท่านให้ครบถ้วน
Your answer
โปรดระบุจุดปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน *
พื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานหลักของท่านในโรงพยาบาลนี้คืออะไร
โปรดระบุระยะเวลาในการปฏิบัติงานของท่านในหน่วยงานปัจจุบันที่ท่านสังกัด *
โปรดระบุระยะเวลาที่่ท่านปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบันของท่านเป็น (เดือน/ปี)
Your answer
SECTION B: คำถามความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความเสี่ยงในโรงพยาบาล
โปรดตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจของท่านมากที่สุด
โปรดระบุว่าข้อใดตรงกับท่านมากที่สุด *
การตอบคำถามให้ตอบตามความเป็นจริง และยึดจุดปฏิบัติงานหลักของท่านเป็นสำคัญในการตอบแบบสอบถาม
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.ท่านรู้และเข้าใจความหมายของคำว่า ความเสี่ยง
2.ท่านรู้และเข้าใจความหมายของคำว่า Near Miss
3.ท่านรู้และเข้าใจความหมายของคำว่า Incidence
4.ท่านรู้และเข้าใจความหมายของคำว่า Adverse event
5.ท่านเคยรายงานความเสี่ยง ของหน่วยงานตนเอง
6.ท่านเคยรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานอื่น
7.ท่านรู้และเข้าใจช่องทางการค้นหาความเสี่ยง
8.ท่านรู้และเข้าใจการแบ่งโปรแกรมความเสี่ยง
10.ท่านรู้และเข้าใจการแบ่งระดับความรุนแรงด้านสนับสนุน ระดับ 1-4
11.ท่านรู้และเข้าใจ Flow การรายงานความเสี่ยงของ รพ
12.ท่านคิดว่าสามารถปฏิบัติตาม Flow การรายงานที่กำหนดไว้
13.ท่านเห็นว่าการรายงานตนเองช่วยให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงาน
14.ท่านคิดว่าการรายงานให้หน่วยงานอื่นได้รับการตอบสนองและจัดการแก้ไข
15.หน่วยงานของท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการรายงานอุบัติการณ์
16.ท่านคิดว่าการรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญทำให้ได้มีการวางมาตรการที่รัดกุมมากขึ้น
17.ท่านคิดว่าทีมนำสามารถตอบสนองการจัดการแก้ไขปัญหาที่ท่านไม่สามรถจัดการได้
18.ท่านคิดว่าการรายงานทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างหน่วยงาน
19.ท่านรู้สึกกังวลว่าการรายงานตนเองจะมีการตำหนิคาดโทษ
20.ท่านรู้วิธีการรายงานและการส่งช่องทางการรายงานความเสี่ยงในหน่วยงาน
21.หน่วยงานของท่านมีการนำอุบัติการณ์ที่เกิดมาทบทวนพัฒนาและปรับปรุงระบบ
22.เมื่อพบอุบัติการณ์ที่สำคัญหน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์หาroot cause analysis (RCA)ทุกครั้ง
23.หน่วยงานของท่านมีการทำกิจกรรม 12 ทบทวนอย่างต่อเนื่อง
24.หน่วยงานของท่านมีการทบทวนบัญชีความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
25.ท่านรับรู้ความเสี่ยงที่สำคัญของหน่วยงานมีอะไรบ้าง
26.หน่วยงานของท่านมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ
27.หน่วยงานของท่านมีการทำกิจกรรม Risk Round ในหน่วยงานทุกเดือน
28.หน่วยงานของท่านมีปัญหาด้านความปลอดภัยผู้ป่วย
29.ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
30.ท่านคิดว่าหัวหน้างานของท่านมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงสามารถจัดระบบในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
SECTION C: ความคิดเห็นของท่าน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ต้องการให้ทีมบริหารความเสี่ยงช่วยดำเนินการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms