Otcovo srdce na Sigorde 08. - 13. 07. 2018
UPOZORNENIE !!!

PRIHLASOVANIE POZASTAVENÉ z dôvodu naplnenia kapacity.

Prihlasovací formulár slúži v tejto chvíli na EVIDENCIU NÁHRADNÍKOV, ktorých v prípade uvoľnenia miesta na seminári informujeme o možnosti úhrady registračného poplatku. Prosíme, aby ste NEPOSIELALI REGISTRAČNÝ POPLATOK až do prípadného uvoľnenia miesta, o ktorom Vás najprv informujeme.

Ďakujeme za pochopenie!
Tím Otcovho srdca pre Slovensko
----------


Vyplnením formulára sa ZÁVÄZNE prihlasujete na seminár Otcovo srdce v Centre pre rodinu - Sigord.
Seminár vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka so svojím tímom.

Dátum konania: 08.- 13. 07. 2018
Miesto konania: Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce. (http://centrumsigord.sk/)

Začiatok v nedeľu 08.7. registráciou o 17:00.
Koniec v piatok 13.7. poobede o cca. 16:00

Príspevok za seminár je 135 € za účastníka (v tejto sume je zahrnuté ubytovanie, plná penzia, občerstvenie a registračný poplatok, ktorý kryje náklady tímu a organizačného zabezpečenia). Pre osoby, ktoré boli u nás v Centre pre rodinu tohto roku 2017-18 na nejakom inom kurze ako účastníci je príspevok 120 € na osobu

Otázky vo formulári:
Vo formulári je potrebné vyplniť všetky povinné otázky.
Prosíme Vás aj o vyplnenie nepovinných otázok, čím nám napomôžete lepšie pripraviť seminár a to tým, že budeme vedieť, kto a odkiaľ na seminár prichádza, aké má predstavy a očakávania.

REGISTRÁCIA JE PLATNÁ AŽ PO UHRADENÍ PLNÉHO PRÍSPEVKU DO 08.06.2018! Úhradu môžete uskutočniť

POŠTOVOU POUKÁŽKOU na adresu: Peter Jakub, Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce alebo

BANKOVÝM PREVODOM na číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2521 2213
Variabilný symbol: 22018
Konštantný symbol: 0558
Do poznámky platby uveďte: otcovo srdce A1/18 + meno a priezvisko, napr.: "otcovo srdce A1/18 Janko Mrkvička"

Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku zároveň oznámili emailom na adrese centrum.rodina@grkatpo.sk.

Platba osobne v hotovosti priamo na mieste je možná len po dohode s o. Petrom Jakubom (+421 903 983 316)

Po prihlásení Vám bude na uvedený email automaticky zaslaná kópia Vami vyplneného prihlasovacieho formulára. Táto Vám poslúži aj ako inštrukcia k úhrade účastníckeho poplatku. Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili aj emailom na adrese centrum.rodina@grkatpo.sk.

Seminár Otcovo srdce organizuje gréckokatolícke Centrum pre rodinu - Sigord, o. z., s dovolením a požehnaním otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka.

Iné poznámky:
1. STORNO PRÍSPEVKY.
Do 30 dní pred začiatkom akcie Vám vrátime účastnícky príspevok, skrátený o paušálny manipulačný príspevok 10€/osoba.
od 30 do 21 dní pred začiatkom ubytovania - 10% z príspevku na kurz/osoba
od 21 do 14 dní pred začiatkom ubytovania - 20 % z príspevku na kurz/osoba
od 14 do 5 dní pred začiatkom ubytovania - 40 % z príspevku na kurz/osoba
menej ako 5 dní pred začiatkom ubytovania - 60 % z príspevku na kurz/osoba

V prípade choroby alebo inej vážnej príčiny (úmrtie príbuzných a pod.) je potrebné predložiť doklad. Vašu účasť môžeme v takomto prípade zrušiť za manipulačný príspevok 10 €/osoba.

Osobné údaje: Vo formulári budete môcť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Prosím pozorne si prečítajte tento text.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 42089336
1. Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia.

Súhlasím / Nesúhlasím (Ak nesúhlasíte, potom neodosielajte tento formulár)

2. Pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra ako aj OZ Otcovo srdce pre Slovensko (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa)

Súhlasím / Nesúhlasím

3. Pre účel zverejnenia všeobecných, nie detailných fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke www.centrumsigord.sk

Súhlasím / Nesúhlasím

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu neurčitú alebo do odvolania.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe prejavenému záujmu o aktivity prevádzkovateľa.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

3. INFORMÁCIE PRED PRÍCHODOM
Presná adresa konania kurzu: Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

Mapa: http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=Zlata+Bana,+Sigord+&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.23349,55.810547&ie=UTF8&hq=&hnear=Zlat%C3%A1+Bana-Sigord,+Slovensk%C3%A1+republika&ll=48.954664,21.39302&spn=0.006312,0.013626&t=h&z=16

GPS suradnice : http://www.gosur.com/en/point/4101835/

Popis cesty pri ceste autom: Smerom z Prešova je potrebné sledovať smer Zlatá Baňa. Pri ceste, 4 km za dedinou Kokošovce, sledujte tabuľu s označením „Centrum pre rodiny“. Za ňou odbočte vľavo. Parkovať je možné v areáli centra.

Popis cesty pri ceste autobusovou dopravou: Pri ceste autobusom z Prešova vystúpte na zastávke Kokošovce, Sigord, LOU (Lesnícke odborné učilište), centrum je hneď na ľavo nad zastávkou.

Čo je potrebné doniesť?
Sväté písmo, zápisník, písacie potreby, osobné veci (je možnosť ísť aj do blízkej prírody na prechádzku), papuče ( v centre sa výlučne chodí v papučiach), Gréckokatolícku modlitebnú knižku (ak máte). Osobné hygienické veci (aj mydlo,uterák)...
Veľa lásky, porozumenia, odvahy, radosti a dobrú náladu.

Prosíme, aby ste si nenosili rýchlovarné kanvice, variče a podobné zariadenia - v centre je zákaz ich používania z bezpečnostných dôvodov. Počas kurzu Vám bude k dispozícii čaj a káva za dobrovoľný príspevok. Káva z automatu je za určený príspevok. K dispozícii je chladnička, mikrovlná rúra a rýchlovarná kanvica. V centre je taktiež možnosť využiť samoobslužný bufet (nealko, sladkosti, slané drobnosti).

Ďalšie informácie: o. Peter Jakub, centrum.rodina@grkatpo.sk alebo +421 903 983 316.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

Prosba: formulár vypĺňajte s použitím DIAKRITIKY!

Email address *
Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Stav
Vzdelanie
Adresa trvalého pobytu *
Your answer
Telefónne číslo *
Your answer
Dĺžka manželstva
Počet detí
Idem na seminár s manželom / manželkou? *
Ak ide so mnou na kurz manžel / manželka, napíšte jeho / jej meno. Za manžela / manželku treba vyplniť formulár ešte osobitne.
Your answer
Meno Vašej farnosti a meno vášho kňaza.
Your answer
Žijete v nejakom spoločenstve
Ak áno, napíšte v akom.
Your answer
Odkiaľ ste sa dozvedeli o seminári Otcovo srdce?
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajovNa základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 42089336. Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia. (Ak nesúhlasíte, potom neodosielajte tento formulár) *
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajovNa základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 42089336. Pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra ako aj OZ Otcovo srdce pre Slovensko (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa) *
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajovNa základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 42089336. Pre účel zverejnenia všeobecných, nie detailných fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke www.centrumsigord.sk *
Čo očakávate od tejto školy?
Your answer
Špeciálne obmedzenia v strave - ak áno, tak aké
Your answer
Chcem byť na izbe ubytovaný/á s
Manželia, za menom prosíme uviesť - manžel/manželka. Napr.: "Adam Novák - manžel". Našim úsilím je vyhovieť všetkým želaniam. Avšak v prípadoch, keď nejde o manželov, ale napr. o kamarátov, si vyhradzujeme možnosť nevyhovieť Vašej požiadavke, príp. Vás ubytovať aj s ďalšími účastníkmi seminára na spoločnej izbe podľa možností ubytovacích kapacít centra.
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms