EU-NET: Ενισχύοντας έναν Παγκόσμιο Οδηγό και Δίκτυο για τους Συμβούλους Νέων του Μέλλοντος
Η έρευνα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος EU-NET, το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ (Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις) και αποσκοπεί στην δημιουργία ενός οδηγού που θα ορίσει και θα ενισχύσει τον ρόλο και τη δράση των συμβούλων νέων.

Κύριοι στόχοι του EU-NET:
• Η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου για την προώθηση της «αριστείας» στον τομέα της νεολαίας, που θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή μεθόδων, εργαλείων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και των συμβούλων νέων στη σφαίρα δράσης του Erasmus+ και πέραν αυτού.
• Η καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων σχετικά με τη δουλειά των συμβούλων νέων στην Ευρώπη
• Η σαφής κατανόηση της πρακτικής του σύμβουλου νέων, ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο και μετέπειτα διευρύνοντας το ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο.
• Η αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης των συμβούλων νέων.
• Η αύξηση των συνεργασιών και των δικτύων συνεργασίας και η σύνθεση μεταξύ των διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης.
• Ο καθορισμός προτύπων ποιότητας για τους συμβούλους νέων σε διεθνές επίπεδο, βελτιώνοντας τη συνεισφορά τους και ανταλλάζοντας καλές πρακτικές.
• Η διάδοση ευκαιριών κινητικότητας και κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
• H δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία για τους συμβούλους νέων και άλλους ενδιαφερόμενους που μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες/τα προβλήματα/τις σκέψεις – προωθώντας έναν κοινωνικό διάλογο και την επαγγελματική ανάπτυξη.
• Η δημοσίευση εκπαιδευτικών πόρων με ανοικτή πρόσβαση, συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση της ερευνητικής ανάλυσης, το εγχειρίδιο, τα διαφημιστικά βίντεο και τα φυλλάδια για τους συμβούλους νέων.

Διάρκεια του EU-NET: Από την 01/03/2017 μέχρι τις 31/07/2018 (17 μήνες).

Κύριες ομάδες στόχοι του EU-NET:
• Σύμβουλοι νέων, εκπαιδευτές και νέοι με ηγετικές ικανότητες που εργάζονται γενικά στον τομέα της νεολαίας, διοργανώνοντας σεμινάρια, μαθήματα κατάρτισης, ανταλλαγές νέων, εργαστήρια καθώς και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) και άλλων εθελοντικών προγραμμάτων
• ΜΚΟ, Σύλλογοι, Ιδρύματα, Άτυπες Ομάδες Νεολαίας, Δήμοι, Οργανισμοί Ανάπτυξης και Πανεπιστήμια που εργάζονται στους προαναφερθέντες τομείς.
• Παλιοί και μελλοντικοί εθελοντές ΕΕΥ και λιγότερο έμπειροι σύμβουλοι νέων μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων
• Πολιτικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της ανάλυσης της έρευνας.

Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας!

Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Inter Alia

Όνομα του οργανισμού για τον οποίο εργάζεστε (σε περίπτωση που είστε ελεύθερος επαγγελματίας, παρακαλώ απλά γράψτε “ελεύθερος επαγγελματίας”)
Your answer
Τύπος οργανισμού/ών που εργάζεστε ή συνεργάζεστε:
Ο ρόλος σας στον/στους οργανισμό/ούς:
Your answer
Χώρα που εδρεύει ο οργανισμός/οι σας
Your answer
Μέγεθος του/των οργανισμού/ών (εργαζόμενοι/εθελοντές που συμμετέχουν πλήρως στην οργάνωση)
Τρέχουσες δραστηριότητες του οργανισμού/ων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του οργανισμού (έτσι ώστε να μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα μαζί του)
Your answer
Πώς γίνατε σύμβουλος νέων;
Παρακαλώ προσδιορίστε το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο (είδος σπουδών, πρακτική άσκηση, πρακτική εμπειρία – τυπική ή/και μη τυπική εκπαίδευση)
Your answer
Ποια μέσα εκπαίδευσης πιστεύετε ότι είναι πιο αποτελεσματικά για να γίνετε σύμβουλος νέων
Μπορείτε να ορίσετε ποιος είναι “Σύμβουλος Νέων” και τι περιλαμβάνει η δουλειά του; Παρακαλούμε απαντήστε σε 4-5 γραμμές.
Your answer
Τι θα συνιστούσατε σε κάθε ενδιαφερόμενο για να εκπαιδευτεί και να γίνει επαγγελματίας σύμβουλος νέων; Τι είδους εκπαίδευση νομίζετε ότι πρέπει να λάβει το άτομο αυτό, τυπική ή μη-τυπική ή ίσως ένα συνδυασμό και των δύο; Παρακαλούμε απαντήστε σε 4-5 γραμμές.
Your answer
Παρακαλώ βαθμολογήστε τις ακόλουθες δεξιότητες και ικανότητες βάζοντας ένα (Χ) εκεί που τις θεωρείτε (1) Μη σημαντικες (2) Λίγο Σημαντικές (3) Μέτρια Σημαντικές (4) Σημαντικές (5) Πολύ Σημαντικές
1
2
3
4
5
Πολιτιστική ευαισθητοποίηση
Διαχείριση χρόνου
Αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους
Επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα
Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
Επικοινωνία σε άλλη (πρόσθετη) ξένη γλώσσα
Αίσθηση της πρωτοβουλίας
Επινοητικότητα
Ομαδική εργασία και συνεργασία
Δικτύωση
Mentoring
ΤΠΕ & ψηφιακές δεξιότητες
Προσαρμοστικότητα σε ένα νέο περιβάλλον
Επίλυση προβλήματος
Κριτική σκέψη και παρατήρηση
Επίλυση συγκρούσεων
Δημιουργική και καινοτόμα σκέψη
Μαθαίνοντας μέσα από τη μάθηση
Αυτό-αξιολόγηση και ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη
Άλλο (εάν υπάρχει)
Πιστεύετε ότι μια στρατηγική για την αναγνώριση της εργασίας των συμβούλων νέων έχει υιοθετηθεί στη χώρα σας;
Εαν απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση θετικά, παρακαλούμε περιγράψτε σε 4-5 γραμμές.
Your answer
Πιστεύετε ότι μια συγκεκριμένη στρατηγική που αναγνωρίζει την εργασία των συμβούλων νέων είναι ήδη σε ισχύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
Εαν απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση θετικά, παρακαλούμε περιγράψτε σε 4-5 γραμμές.
Your answer
Τέλος, ποιες συστάσεις θα θέλατε να μοιραστείτε έτσι ώστε να υποστηρίξετε την αναγνώριση του έργου του συμβούλου νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με απώτερο όραμα την αναγνώριση και τον ορισμό κριτηρίων ποιότητας της κατάρτισης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τον τομέα?
Your answer
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Για να είστε ενήμεροι σχετικά με τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του προγράμματος EU-NET, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον επίσημο δικτυακό τόπο μας

www.eu-network.net

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms