แบบประเมินสุขภาวะภาครัฐ (Happy Public Organization Index) ปี 2562
ส่วนที่ 1 บันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
1.หน่วยงานที่ปฏิบัติ
2. กิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรทามาแล้วมีดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขตามข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐด้วยตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 S : Success ความสาเร็จ ประกอบด้วย 2 ข้อ
1) องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์ประกอบที่ 2 A: Administration การบริหาร ประกอบด้วย 5 ข้อ
3) ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทำงาน
4) ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการบุคลากร
5) ระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากร
6) ระบบและกลไกของความก้าวหน้าในอาชีพ
7) ระบบและกลไกการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
องค์ประกอบที่ 3 B: Body & Mind สุขภาพกาย – ใจ ประกอบด้วย 9 ข้อ
8) การดูแลความสุขของครอบครัวบุคลากร
9) การจัดการบุคลากรให้ทางานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
10) การประเมินสุขภาพของบุคลากร (ตรวจสุขภาพประจำปี)
11) การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร
12) การจัดการความเครียดของบุคลากร
13) การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย/การตายที่มีสาเหตุจากการทำงาน
14) การส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร
15) การส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร
16) การส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดาเนินชีวิตกับการทางาน(*มีนิยาม)
องค์ประกอบที่ 4 A: Atmosphere บรรยากาศ ประกอบด้วย 5 ข้อ
17) ผู้นาสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง(*มีนิยาม)
18) ผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร(*มีนิยาม)
19) บรรยากาศในการทางานที่ส่งเสริมความสุขของบุคลากร(อาทิความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯลฯ)
20)สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี(อาทิ การจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการทำงาน)
21) ความปลอดภัยในการทำงาน
องค์ประกอบที่ 5 I: Investment การลงทุน ประกอบด้วย 6 ข้อ
22) การกำกับดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุข
23) การสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร(*มีนิยาม)
24) การเรียนรู้การสร้างสุขในองค์กร (*มีนิยาม)
25) การสนับสนุนทรัพยากรสร้างสุขจากองค์กร
26) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข
27) กระบวนการประเมินองค์กรสร้างสุข
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service