แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรม e-Magazine/สร้างแบบทดสอบ
งานศูนย์คอมพิวเตอร์และไอซีที โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กรุณาเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่าน *
1. ด้านวิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
9. อาหารมีความเหมาะสม
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
10. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ e-Magazine/การสร้างแบบทดสอบ
11. หลังการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  e-Magazine/การสร้างแบบทดสอบ
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
12. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตอนที่ 2 : ข้อแสนอแนะอื่น ๆ
1. ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้
Your answer
2. โปรแกรมที่ท่านอยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไป
Your answer
ศูนย์คอมพิวเตอร์และไอซีที โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในทางราชการต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service