Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Radość życia - rola szkoły i rodziny w przygotowaniu ucznia do aktywności i pełnego uczestnictwa”.
Konferencja ma charakter naukowo-szkoleniowy, uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału.
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Placówka *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Zaświadczenie *
O konferencji
Prawidłowa realizacja zadań rozwojowych przynależących do okresu dorosłości, w dużym stopniu zależy od zasobów i kompetencji jakie każda osoba gromadzi i osiąga w okresach rozwojowych poprzedzających dorosłość. Zdecydowanie najważniejszymi środowiskami wzrastania, wychowania i edukacji dla każdego małego i dorastającego człowieka są niewątpliwie dom rodzinny i szkoła. Dobre rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka oraz właściwe ich zaspokajanie przez rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców jest podstawą prawidłowego rozwoju i warunkuje zgromadzenie optymalnych zasobów dla realizacji przez niego najdłuższego z okresów rozwojowych - DOROSŁOŚCI

Celem konferencji jest upowszechnienie roli i znaczenia zaangażowania środowiska rodzinnego i szkolnego ucznia w osiąganiu przez niego dobrego poziomu przystosowania do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu.

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Miasta Świdnik
Opiekun merytoryczny: dr hab. Wojciech Obrębski Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL
Komitet organizacyjny: mgr Elżbieta Krupa, mgr Ewa Otrębska
Program
9:00-9:30 - Uroczyste otwarcie Konferencji (organizatorzy) 
9:30-10:10 - dr hab. Wojciech Obrębski (KUL) - Wspieranie rozwoju funkcji przystosowawczych ucznia -
wykorzystanie Systemu oceny zachowań przystosowawczych ABAS 3
10:10-10:50 - prof. Kazimiera Krakowiak - Rola rodziców w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością
do aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym
10:50-11:30 - mgr Anna Tusińska (Lubelskie Kuratorium Oświaty) - Rola placówek edukacyjnych w przygotowaniu ucznia z niepełnosprawnością do aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym
11:30-12:00 - Przerwa na kawę
12:00-12:25 - mgr Urszula Antończuk - Grab - Rola komunikacji alternatywnej w przystosowaniu społecznym dzieci
12:25-12:50 - mgr Aleksandra Wnuk (Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju; Punkt Przedszkolny Lolek w Lublinie) - Zachowania i emocje w relacji rodzice – dziecko, rola i zadania środowiska rodzinnego w procesie wspierania rozwoju dziecka
12:50-13:15 - mgr Klaudia Czapla (KUL) - Rola środowiska rówieśniczego w prawidłowym rozwoju psycho-seksualnym młodych osób z niepełnosprawnością
13:15-13:40 - mgr Dorota Żurek (SOSW Świdnik) - Technologia informatyczna jako narzędzie zwiększające zakres
i poziom przystosowania komunikacyjnego ucznia
13:40-14:15 - mgr Mirosław Smagiel (AssisTech) - Praktyczne wykorzystanie systemu C-Eye w zaspokajaniu złożonych potrzeb osób z sprzężoną niepełnosprawnością
Miejsce
Sala kameralna - Kino Lot w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 24
Opłata za konferencję
Opłatę za udział w konferencji (30 PLN) prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka,
ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik do dnia 12.11.2019 r.
Nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0420 9830
RODO
Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z Klauzulą RODO
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video utrwalonego w związku z udziałem konferencji w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świdniku , na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
* pola obowiązkowe

Klauzula RODO

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konferencji jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świdniku
2. Można się z nami kontaktować w ramach Konkursu w następujący sposób:
a. listownie: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świdniku, ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@sosw.eu
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej iod@sosw.eu
W związku z z udziałem w Konferencji oraz jego realizacją, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy przetwarza dane osobowe osób Uczestnika , w następującym zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nazwę instytucji, adres e-mail uczestnika, telefon służbowy, wizerunek.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji Konferencji
Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świdniku w interesie publicznym, będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a następnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO w związku z przepisami ww. ustawy w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553).
Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach Konferencji również w celu promocji programu i dokumentacji działań edukacyjnych na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świdniku oraz w materiałach prasowych
Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciach, nagraniach video, przekazanych w ramach Konferencji , będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w ramach Konferencji przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Konkursu, ale również w celach archiwalnych, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez okres 10 lat.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane , ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.
*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku. Report Abuse