360-11 -63 แบบประเมิน HORD เป็นรายบุคคล (แผนกพิมพ์ดีด) ภาคเรียน ที่ 1/2563
(ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา)
รหัสประจำตัวผู้ประเมิน *
ชื่อผู้ถูกประเมิน แผนกพิมพ์ดีด (ประเมินเป็นรายบุคคล)
1 ความซื่อสัตย์ (Honesty) *
(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = ไม่ค่อยดี, 1 = ควรปรับปรุงเร่งด่วน)
5
4
3
2
1
1.1 ซื่อตรง เชื่อถือได้ แจ้งการขาด-ลาตรงความจริง
1.2 มาทำงานและเลิกงานตรงเวลา ไม่สแกนบัตรแทนกัน
1.3 ให้ความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่อคติกับผู้อื่น
1.4 ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากนักเรียนนักศึกษา
1.5 เข้างานและเลิกงานตรงเวลาและปฏิบัติงานครบถ้วนตามเวลากำหนด
1.6 ไม่นำทรัพย์สมบัติหรือวัสดุของวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือนำกลับบ้าน
2 ความยอมรับเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบกฏเกณฑ์ (Obedience) *
(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = ไม่ค่อยดี, 1 = ควรปรับปรุงเร่งด่วน)
5
4
3
2
1
2.1 ยอมรับและเชื่อคำสั่งผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ
2.2 สนใจและตั้งใจจริงในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2.3 เป็นคนมีเหตุผลรับฟังคำติชมของผู้บริหารระดับต่างๆ
2.4 ไม่นินทาและกล่าวร้ายต่อโรงเรียนและผู้บริหารระดับต่างๆ
2.5 แต่งกายและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของวิทยาลัย
2.6 ไม่นำเรื่องของโรงเรียนและเพื่อนร่วมงานไปเล่าให้นักเรียนนักศึกษา และบุคคลภายนอกฟังในแง่ไม่ดี
2.7 เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้อื่นทั้งด้านกาย วาจา ใจ
2.8 เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีของวิทยาลัย
3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) *
(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = ไม่ค่อยดี, 1 = ควรปรับปรุงเร่งด่วน)
5
4
3
2
1
3.1 เอาใจใส่งานบริการให้กับนักเรียนนักศึกษาและงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
3.2 ช่วยเอาใจใส่ต่อระเบียบและสอดส่องความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
3.3 ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของการทำงาน
3.4 สั่งสอนหรือชี้แนะนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นเหตุเป็นผล และอย่างมีเมตตา
3.5 มีจิตสำนึกของการเป็นนักบริการที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง
3.6 รู้จักช่วยเหลือสนับสนุน จูงใจ ให้กำลังใจ เสริมแรงให้กับนักเรียนนักศึกษา และเพื่อนร่วมงาน
3.7 รู้จักเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.8 วางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ
3.9 ใฝ่หาความรู้ในภาระหน้าที่และมีความเป็นนักบริการ
3.10 รู้จักสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้มีชีวิตชีวา
3.11 ภูมิใจและตั้งใจทำงานจริงในตำแหน่งงานของตน
3.12 ช่วยประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟ โทรศัพท์ และอื่นๆ ของโรงเรียน
3.13 ช่วยรักษาและทะนุถนอมทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
3.14 ไม่ใช้อารมณ์ในขณะให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา
3.15 มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ
3.16 มีการพัฒนาผลงานของตน
3.17 จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษา
3.18 รายงานผลปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ
3.19 มีบทบาทในการส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. ความขยันหมั่นเพียร (Diligence) *
(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = ไม่ค่อยดี, 1 = ควรปรับปรุงเร่งด่วน)
5
4
3
2
1
4.1 ขยันขันแข็งในการทำงาน ทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ และเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน
4.3 อุทิศเวลาให้กับนักเรียนนักศึกษาในการให้บริการและแนะนำให้คำปรึกษานักเรียนนักศึกษานอกเวลา
4.4 อุทิศเวลาและช่วยเหลือกิจกรรมหรืองานต่างๆ ของโรงเรียนนอกเวลา
4.5 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและองค์กรภายนอกโรงเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการบริการและการบริหารโรงเรียน
4.6 มีความอดทนต่อความประพฤติและความไม่รู้ของนักเรียนนักศึกษา
4.7 มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี. Report Abuse