แบบประเมินความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำชี้แจง
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการคิดคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยประเมินจากความคิดเห็นของ นักศึกษาทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม

  1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในสถาบันที่ก่อให้เกิด วัฒนธรรมที่ดี
  2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
  3. การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ และส่งเสริมให้กับนักศึกษาร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
  Please enter one response per row